Импресум

Издавач
Flix SE

Контакт инфо:
Адреса: Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 Минхен Германија
Телефон: +49 (0)30 300 137 300
E-пошта: info@flixbus.mk

* (Ве молиме, имајте предвид дека цената на повиците од фиксните линии, како и од мобилните линии зависи од цените на поедините телефонски оператори.)

Претседател на надзорен одбор
Бодо Уеббер

Членови на одбор
Андре Швемлајн (претседател), Даниел Краус, Жан Кристоф Дебус

Трговски регистар: 
Окружен суд на Минхен, HRB 274912

ДДВ број:
DE 283764680

Одговорен согласно чл. 18 став 2 од MStV
Даниел Краус
Friedenheimer Brücke 16
80639 Минхен
E-пошта: info@flixbus.mk


Одговорност за содржината
Содржината на нашата веб-страница е изработена со голема внимателност. Не можеме да понесеме одговорност за точноста, целосноста и актуелноста на содржината.  Како даватели за услуги, ние сме одговорни согласно член 7 став 1 од TMG за нашата сопствена содржина на овие страници во рамки на општите закони.  Согласно членовите од 8 до 10 од TMG, ние како даватели на услуги не сме обврзани да ги следиме пренесуваните или складираните странски информации, ниту пак да ги истражуваме околностите кои укажуваат на незаконска активност. Обврските за отстранување или блокирање на користењето на информациите во рамки на општите закони остануваат непроменети. Сепак, релевантна одговорност може да постои само од датумот кога се дознало за таа повреда на обврските.  Веднаш штом бидеме известени за такви повреди на обврските, ние веднаш ќе ја отстраниме содржината.

Европската комисија нуди платформа за решавање спорови на интернет надвор од судовите (ODR), којашто можете да ја најдете на www.ec.europa.eu/consumers/odr. Учествуваме во постапка за постигнување договори пред арбитражен одбор за консументи. За список со контакт-деталите за признатите тела за решавање спорови, погледнете на https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show. Ве молиме обратете се кај Schlichtungsstelle öffentlicher Personenverkehr e.V. (германското арбитражно тело за јавен транспорт) на (www.soep-online.de).

 

Ова правно известување важи и за нашите канали на следниве социјални медиуми: Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Glassdoor, Twitter, Xing, Pinterest, Kununu. Листа на индивидуалните канали може да се најде овде.