Импресум

Издавач
FlixMobility GmbH

Контакт инфо:
Адреса: FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 Минхен Германија
Телефон: +49 (0)30 300 137 300
E-пошта: info@flixbus.mk

* (Ве молиме, имајте предвид дека цената на повиците од фиксните линии, како и од мобилните линии зависи од цените на поедините телефонски оператори.)

Генерален директор
Андре Швемлајн
Арнд Швирхолц
Даниел Краус
Јохен Енгерт

Трговски регистар:
Окружен суд на Минхен, HRB 197620

ДДВ број:
DE 283764680

Одговорен за содржината согласно чл. 55 II од RStV
Даниел Краус
Birketweg 33
80639 Минхен
E-пошта: info@flixbus.mk


Одговорност за содржината
Содржината на нашата веб-страница е изработена со голема внимателност. Не можеме да понесеме одговорност за точноста, целосноста и актуелноста на содржината.  Како даватели за услуги, ние сме одговорни согласно член 7 став 1 од TMG за нашата сопствена содржина на овие страници во рамки на општите закони.  Согласно членовите од 8 до 10 од TMG, ние како даватели на услуги не сме обврзани да ги следиме пренесуваните или складираните странски информации, ниту пак да ги истражуваме околностите кои укажуваат на незаконска активност. Обврските за отстранување или блокирање на користењето на информациите во рамки на општите закони остануваат непроменети. Сепак, релевантна одговорност може да постои само од датумот кога се дознало за таа повреда на обврските.  Веднаш штом бидеме известени за такви повреди на обврските, ние веднаш ќе ја отстраниме содржината.

Од 9.1.2016 година, во сила влезе нова Регулатива на ЕУ (524/2013). Онлајн продавачите сега се задолжени на својата веб-страница да постават врска до ODR-платформата (платформа за решавање спорови онлајн) на Европската комисија. Страниците на горенаведената платформа на ЕУ треба да бидат готови до 15.2.2016 година за да им се овозможи на компаниите и на потрошувачите да ги решаваат своите спорови согласно новововедениот договор за онлајн купување и/или договорот за онлајн услуги. Се планира жалбите што ќе се поднесуваат преку платформата за решавање спорови онлајн (ODR) да се препраќаат до арбитражните одбори на соодветните земји во кои стопанисуваат онлајн продавачите.