Одржливост во Flix

Нашата визија за одржливост

 

„Се стремиме за одржливо и прифатливо патување за сите.“


Одржливоста е важен дел од нашата срж уште откако ги изнесовме нашите први автобуси на патиштата. Се водиме со целта повеќе од кога било да нудиме одржливо патување по достапна цена за да можат сите да го видат светот. Во Flix, нашиот менталитет за одржливост е да се постигне добар баланс помеѓу екологијата, економијата и општеството, како и да создадеме заеднички вредности за нашите засегнати страни. Посветени сме на овозможувањето безбедна и одржлива мобилност за следните генерации, заштита на високата деловна етика и интегритетот и давање придонес за позитивно влијание кон нашата планета, луѓето и општеството како целина.

Нашата стратегија за одржливост се базира на Рамката за животна средина, општество и управување (ESG). Таму ги дефиниравме нашите главни стратешки столбови, како планета, луѓе, патување, но и темелите за нив – нашето управување.

Заштита на планетата

Како глобален технолошки оператор за пристапни и интермодални патувања по достапна цена, Flix има централна одговорност да ја заштити планетата и да дава пример. Заедно со нашите партнери, поставуваме високи еколошки стандарди и ги поместуваме границите за алтернативни технологии за мобилност, истовремено обезбедувајќи веќе денес поодржливи колективни алтернативи на индивидуалниот приватен автомобил.

Со избирање на услугите на Flix, патниците можеа да избегнат 1,1 милион тони CO2 само во 2023 година.

>> Преземете ги критериумите за известување за избегнати емисии

Нашата мисија

 • Обезбедување високи еколошки стандарди за возните паркови FlixBus и FlixTrain.
 • Подобрување на имплементацијата на одржливи патувања преку алтернативни технологии за погон и гориво.
 • Подобрување на енергетската ефикасност во работењето со усвојување одржливи практики во канцелариите, набавките и политики за патувања.

Грижа за луѓето

Во колективниот транспорт, безбедноста е од суштинско значење за сите - нашите клиенти, вработените и екипажите. Покрај тоа, еден од најголемите предизвици на нашето време е промовирање на еднакво, разновидно и инклузивно општество. Заедно со нашите партнери низ синџирот на вредност, ги подигнуваме стандардите за безбедност на патиштата, како и социјалните стандарди во секторот за мобилност, за да создадеме безбедна, еднаква, разновидна и инклузивна средина на работното место и во поширокото општество

Нашата мисија

 • Ставање на безбедноста на клиентите, вработените и екипажот на прво место. Повеќе за безбедноста во нашите автобуси ќе најдете овде.
 • Обезбедување правичен надоместок и пристојни работни услови за вработените и екипажот.
 • Прифаќање на различноста, еднаквоста и инклузивноста (DEI) во културата и вредностите на нашата компанија.
 • Бидување одговорен корпоративен граѓанин и создавање позитивно социјално влијание преку стратешки партнерства со невладини организации.

Овозможување на патувања

Патувањето е важна пресвртница која се фокусира на неколку аспекти. Иако мерките за заштита на климата се исплатат во иднината, нашата посветеност да ги поврземе луѓето ширум светот со евтини и пристапни патувања го подобрува секојдневниот живот на нашите клиенти. Заедно со нашите партнери, ја обликуваме иднината на секторот преку иновации и партнерства низ индустријата.

Нашата мисија

 • Обезбедување евтини, пристапни и интермодални опции за патување за да ги поврземе заедниците и регионите.
 • Следење на целта за јаглеродна неутралност, тестирајќи повеќе решенија за да го намалиме нашето влијание врз животната средина додека недостасуваат технологии со нула емисии на долги растојанија.
 • Создавање партнерства со повеќе засегнати страни за зголемување на алтернативните технологии за погон и гориво во возниот парк на нашите партнери и трансформирање на пазарот на автобуси на долги растојанија.

Силно управување како темел

Водењето со пример е нашата основна доблест. Затоа, гледаме на силното управување во Flix и низ синџирот на вредност како основа на нашите три стратешки столба: луѓе, планета и патување. Воспоставивме Управен комитет за одржливост на ниво на Одбор како надзорно тело за перформансите на одржливоста. Со комитетот претседава извршниот директор заедно со повисокото раководство во улоги на деловни амбасадори низ одделите, што обезбедува интеграција на целите и активностите за одржливост во деловните практики. Воспоставени се повеќе политики за управување и деловна етика, на пример, заштита на податоците, Кодекс на однесување на вработените, Кодекс на однесување за деловни партнери. 

Нашата мисија

 • Усогласување со високите стандарди за деловна етика и регулаторните барања.
 • Почитување на меѓународните човекови права и трудовите закони.
 • Зајакнување на одговорното управување со синџирот на вредност и интегрирање на високи еколошки и социјални стандарди.
 • Заштита на компјутерската безбедност и заштитата на податоците.

Матрица со двојна материјалност

Во согласност со рамката GRI, во 2022 година спроведовме анализа на двојна материјалност со внатрешни и надворешни чинители за да ги идентификуваме најважните теми за нашата одржливост. Резултатите се 14 материјални теми кои покажуваат високо влијание врз долгорочниот успех на компанијата, како и врз животната средина, економијата и општеството.