Ако имаш тешкотии во пристапувањето до оваа веб-страница, јави ни се на +39 02 947 59 208 или послужи се со FlixBus апликацијата на Google Assistant.

§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Заштита на податоци

Увод

Ние, FlixMobility GmbH, вклучувајќи ги нашите подружници (во понатамошниот текст заеднички наречени: „FlixBus“, „ние“ или „нас“) би сакале тука да ве информираме за заштитата на податоците во FlixBus.

Прописите за заштита на податоци за заштита на лицето засегнато од обработката на податоците (во понатамошниот текст ве нарекуваме субјект за податоци, како и „клиент“, „корисник“, „вие“ или „субјект за податоци“) темелно произлегуваат од Општата регулатива за заштита на податоци на ЕУ (Регулатива (ЕУ) 2016/679; во понатамошниот текст наречена „ОРЗП“). Доколку донесеме одлука за целите и средствата за обработка на податоците самостојно или заедно со други, тоа главно ја вклучува обврската транспарентно да ве информираме за типот, опсегот, целта, времетраењето и законската основа на обработката (погледнете ги членовите 13 и 14 од ОРЗП).

Целта на оваа полиса (во понатамошниот текст: „полиса за приватност“), е да ве информира за начинот на кој ги обработуваме вашите лични податоци.

Структурата на нашата полиса за приватност е модуларна. Таа се состои од еден дел кој содржи општи информации за сите обработки на лични податоци и ситуации за обработка кои важат секојпат кога ѝ се пристапува на нашата интернет-страница (Клаузула 1 Општи информации) и посебен дел чијашто содржина се однесува само на ситуацијата за обработка наведена таму со името на соодветната понуда или производ, особено кога ги посетувате нашите интернет-страници, што е подетално опишано тука (Клаузула 2 Посебни информации).

Дополнителни правни информации може да најдете тука:

во однос на FlixBus:

Одредби и услови за резервирање (TCB)

Одредби и услови за превоз (TCC)

Во однос на FlixTrain:

Услови за цената на превоз на FlixTrain GmbH

Одредби и услови за превоз на FlixTrain GmbH (TCC)

За кандидатите за работа:

Информации за заштита на податоците за кандидатите за работа

1. Општи информации

1.1 Дефиниција на термините

Оваа полиса за приватност се заснова на следните дефиниции на термините, како што е наведено во член 4 од ОРЗП:

 • лични податоци“ се сите информации кои се однесуваат на идентификувано или физичко лице кое може да се идентификува („субјект за податоци“). Лице може да се идентификува ако тој/таа може да се идентификува директно или индиректно, особено со упатување идентификатор како што е име, идентификациски број, идентификатор на интернет, податоци за локација или со помош на информации кои се однесуваат на неговите физички, физиолошки, генетски, ментални, економски, културни карактеристики или карактеристики на социјалниот идентитет (член 4(1) од ОРЗП). Можноста за идентификација може да се обезбеди и со поврзување на тие информации со друго дополнително знаење. Тоа не зависи од појавувањето, формата или физичкото олицетворение на информациите (фотографиите, видео или аудиоснимките може, исто така, да содржат лични податоци).
 • обработка“ е која било операција со која се постапува со личните податоци, без разлика дали тоа се врши со или без автоматски средства (т.е. со технолошка поддршка). Тоа особено го вклучува собирањето (т.е. набавката), снимањето, организирањето, структурирањето, складирањето, прилагодувањето или промената, наоѓањето, разгледувањето, користењето, откривањето со пренос, ширењето или ставањето на располагање на поинаков начин, здружувањето, комбинирањето, ограничувањето, бришењето или уништувањето на личните податоци како и промената на дефиницијата на цел или намена што на почетокот се користела како основа за обработка на податоците (член 4(2) од ОРЗП).
 • контролор“ е физичко или правно лице, јавен орган, агенција или друго тело што решава самостојно или заеднички со други за целите и средствата за обработка на личните податоци (член 4(7) од ОРЗП).
 • обработувач“ е физичко или правно лице, јавен орган, агенција или друго тело што ги обработува личните податоци во име на контролорот, особено во согласност со неговите упатства (член 4(8) од ОРЗП).
 • трета страна“ е кое било физичко или правно лице, јавен орган, агенција или друго тело освен субјектот за податоци, контролорот и обработувачот и лицата кои, под директна надлежност на контролорот или обработувачот, се овластени да ги обработуваат личните податоци; ова ги вклучува и другите правни субјекти кои припаѓаат на групата (член 4(10) од ОРЗП).
 • согласност“ на субјектот за податоци значи секое слободно дадено, специфично, информирано и недвосмислено покажување на желбите на субјектот за податоци со кое тој или таа, со изјава или со јасно потврдувачко дејство, покажува согласност со обработката на личните податоци кои се однесуваат на него или неа; (член 4(11) од ОРЗП).

1.2 Име и адреса на контролорот

Лицето кое е одговорно за обработката на вашите лични податоци (член 4(7) од ОРЗП) е:

FlixMobility GmbH
Friedenheimer Brücke 16
80639 Munich
Телефон: +49 (0)30 300 137 300

Е-пошта info@flixbus.mk

Дополнителни информации за нашата компанија може да се најдат во правната напомена.

1.3 Податоци за контакт на службеникот за заштита на податоци

Службеникот за заштита на податоци на нашата компанија ви е достапен во секое време за да одговори на сите ваши прашања и како лице за контакт на темата за заштита на податоци.

Нејзините податоци за контакт се:

FlixMobility GmbH
Dr. Theresia Gondro
Friedenheimer Brücke 16
80639 Munich

Е-пошта data.protection@flixbus.com

За општи прашања за FlixBus, стапете во контакт со info@flixbus.mk.

1.4 Законска основа за обработка на податоците

Обработката на личните податоци е дозволена ако се почитува барем една законска основа наведена подолу:

 • Член 6 пасус 1(а) од ОРЗП: субјектот за податоци ја дал неговата/нејзината согласност за обработка на личните податоци кои се однесуваат на него/неа за една или повеќе специфични цели;
 • Член 6 пасус 1(б) од ОРЗП: обработката е неопходна за извршување договор во кој субјектот за податоци е договорна страна или за спроведување преддоговорни мерки кои се извршуваат на барање на субјектот за податоци;
 • Член 6 пасус 1(в) од ОРЗП: обработката е неопходна за усогласеност со законска обврска на која подлежи контролорот (на пр. обврска за законско задржување);
 • Член 6 пасус 1(г) од ОРЗП: обработката е неопходна за заштита на виталните интереси на субјектот за податоци или друго физичко лице;
 • Член 6 пасус 1(д) од ОРЗП: Ако обработката е неопходна за извршување задача што се спроведува за јавен интерес или за искористување на јавно овластување со кое е овластен контролорот, или;
 • Член 6 пасус 1(ѓ) од ОРЗП: обработката е неопходна за заштита на легитимните интереси што ги следи контролорот или трета страна, освен ако не преовладаат спротивните интереси или права на субјектот за податоци (особено кадешто субјектот за податоци е дете).

За обработката што ја вршиме ние, ја наведуваме важечката законска основа во Клаузула 2. Обработката може, исто така, да се заснова на повеќе од една законска основа.

1.5 Категории на приматели

Во одредени услови, ги пренесуваме вашите лични податоци до нашите подружници или личните податоци од нашите подружници се пренесуваат до нас, доколку тоа е дозволено.

Како и секоја голема компанија, и ние користиме надворешни домашни и странски даватели на услуги за справување со нашите деловни трансакции и работиме со партнерски компании дома и во странство. Тие вклучуваат, на пример:

 • превозници (може да најдете преглед на тековните превозници тука)
 • даватели на (ИТ) услуги
 • финансиски институции и даватели на платежни услуги
 • продажни партнери
 • даватели на услуги за клиенти (внатрешни/надворешни)
 • оператори на продавници
 • компании за обезбедување
 • (патнички) осигурители
 • други партнери ангажирани за нашите деловни операции (на пр. ревизори, банки, осигурителни компании, адвокати, надзорни органи, други страни кои учествуваат во преземања компании)

Давателите на услуги и партнерските компании мора да обезбедат гаранции дека од нивна страна се спроведени соодветни технички и организациски мерки на таков начин што обработката ќе ги исполнува законските барања и правата на субјектите за податоци ќе бидат заштитени.

Ги пренесуваме личните податоци до јавни тела и институции (на пр. полиција, јавен обвинител, надзорни органи) доколку постои соодветна обврска/овластување.

За обработката што ја вршиме ние, ги наведуваме категориите на примателите на податоците во Клаузула 2.

1.6 Барања за пренос на лични податоци во трети земји

Како дел од нашите деловни односи, вашите лични податоци може да се споделат со или да се откријат на трети страни кои, исто така, може да се наоѓаат надвор од Европската економска зона (ЕЕЗ), т.е. во трети земји.

Доколку е неопходно, ќе ве информираме во релевантните делови на Клаузула 2 за соодветните детали за преносот во трети земји во врска со обработката што ја вршиме ние.

Европската комисија потврдува дека некои трети земји имаат заштита на податоците што е споредлива со стандардот на ЕЕЗ преку таканаречените одлуки за адекватност (список на овие земји и примерок од одлуките за адекватност може да се преземе од: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html).

Меѓутоа, во други трети земји во кои може да се пренесат личните податоци, можеби нема соодветно високо ниво на заштита на податоците поради недостаток на законски одредби. Во таков случај, се уверуваме дека заштитата на податоците е адекватно загарантирана.

Тоа е можно, на пример, преку обврзувачките прописи на компаниите (наречени „обврзувачки корпоративни правила“), стандардните договорни клаузули на Европската комисија за заштита на личните податоци, сертификати и прифатени кодекси на однесување.

Доколку е неопходно за вашата резервација и поврзаното обезбедување и обработка на транспортните услуги, преносот на личните податоци потребен за ова во трети земји е дозволен во согласност со член 49 пасус 1(б) од ОРЗП.

Контактирајте со нашиот службеник за заштита на податоци доколку сакате подетални информации на оваа тема.

1.7 Времетраење на чувањето и бришење на податоците

Периодот на чување на собраните лични податоци зависи од целта за која ги обработуваме податоците. Податоците ќе се чуваат толку долго колку што е неопходно за да се постигне предвидената цел.

Во случај кога ние ја вршиме обработката, наведуваме во Клаузула 2 колку долго ќе ги чуваме податоците. Ако подолу не е наведен точен период на чување, вашите лични податоци ќе бидат избришани или блокирани штом целта или законската основа за чувањето повеќе нема да важи.

Меѓутоа, чувањето може да се врши и по наведеното време во случај на (неминовен) законски спор со вас, или ако се иницираат други законски постапки, или ако чувањето е пропишано со законски прописи на кои подлежиме ние како контролор. Ако истече периодот на чување пропишан со законските прописи, личните податоци ќе бидат блокирани или избришани освен ако од нас не се бара понатамошно чување и ако има законска основа за тоа.

1.8 Автоматско одлучување (вклучувајќи и профилирање)

Немаме намера да ги користиме кои било лични податоци собрани од вас за каква било обработка што вклучува автоматско одлучување (вклучувајќи и профилирање). Доколку сакаме да ги спроведеме овие постапки, ќе ве информираме за ова посебно во согласност со законските одредби.

1.9 Немање обврска за обезбедување лични податоци

Во основа, ние не склопуваме договори со нас во зависност од тоа дали претходно ќе ни дадете лични податоци. Во принцип, не постои никаква законска или договорна обврска да ни ги дадете вашите лични податоци; меѓутоа, можеби ќе можеме да испорачаме само одредени понуди до ограничен степен, или воопшто нема да може да испорачаме, ако не ни ги дадете податоците што се потребни за тоа.

1.10 Законска обврска за пренесување одредени податоци

Во одредени околности, може да подлежиме на специјална законска обврска да ги испорачаме личните податоци на трети страни, особено на јавни тела.

1.11 Безбедност на податоците

Користиме соодветни технички и организациски мерки за собирање на вашите податоци, земајќи ги предвид најновата технологија, трошоците за спроведување и природата, опсегот, контекстот и целта на обработката, како и постоечките ризици од повреда на податоците (вклучувајќи ги можноста и влијанието на таков настан), за да го заштитиме субјектот за податоци од случајна или намерна манипулација, делумна или целосна загуба или уништување, или од неовластен пристап од трети страни (на пр. користиме шифрирање TLS за нашите интернет-страници). Нашите безбедносни мерки постојано се подобруваат за да ги земеме во обзир технолошките развои.

Со задоволство ќе ви дадеме дополнителни информации за ова врз основа на барање. Контактирајте со нашиот службеник за заштита на податоци или нашиот CISO (главен службеник за безбедност на информациите) во врска со ова.

Неговите податоци за контакт се:

FlixMobility GmbH
Tobias Hadem
Friedenheimer Brücke 16
80639 Munich

Е-пошта it-security@flixbus.com

1.12 Вашите права

Може да ги заштитите вашите права како субјект за податоци во однос на вашите лични податоци во секое време, особено со стапување во контакт со нас со користење на податоците за контакт дадени во Клаузула 1.2. Субјектите за податоци ги имаат следните права според ОРЗП:

Право на информации
Може да побарате информации во согласност со член 15 од ОРЗП за вашите лични податоци што ги обработуваме ние. Во вашето барање за информации, треба да ја разјасните вашата загриженост за да ни го олесните собирањето на неопходните податоци. Врз основа на барањето, ќе ви испорачаме примерок од податоците кои се предмет на обработката. Имајте предвид дека вашето право на информации може да биде ограничено во одредени околности во согласност со законските одредби.

Право на исправка
Ако информациите кои се однесуваат на вас не се (повеќе) точни, може да побарате исправка во согласност со член 16 од ОРЗП. Ако вашите податоци се некомплетни, може да побарате комплетирање.

Право на бришење
Може да побарате бришење на вашите лични податоци во согласност со одредбите на член 17 од ОРЗП. Вашето право на бришење зависи, меѓу другото, од тоа дали податоците кои се однесуваат на вас сè уште ни се потребни за да ги спроведуваме нашите законски задолженија.

Право на ограничување на обработката
Во согласност со одредбите на член 18 од ОРЗП, имате право да побарате ограничување на обработката на податоците кои се однесуваат на вас.

Право на преносливост на податоците
Во согласност со одредбите на член 20 од ОРЗП, имате право да ги примите податоците што сте ни ги дале во структуриран, вообичаено употребуван формат читлив со машина или да побарате пренос кај друг контролор.

Право на спротивставување
Во согласност со член 21 пасус 1 од ОРЗП, имате право во секое време да се спротивставите на обработката на вашите податоци од причини кои се однесуваат на вашата специфична ситуација. Може во секое време да се спротивставите на добивањето реклами со важност во иднина, во согласност со член 21 пасус 2 од ОРЗП (спротивставување на рекламирање во случај на директно рекламирање).

Право на жалба
Доколку мислите дека не сме ги почитувале одредбите на прописите за заштита на податоци при обработката на вашите податоци, може да вложите жалба до надзорниот орган за заштита на податоци за обработката на вашите лични податоци, како на пример до надзорниот орган за заштита на податоци на кој му одговараме ние:

Bavarian State Office for Data Protection Supervision, Promenade 18, 91522 Ansbach

Право на повлекување на согласноста
Може во секое време да ја повлечете согласноста за обработка на вашите податоци со важност во иднина. Тоа важи и за изјавите за согласност што се издадени пред ОРЗП да стапи на сила, т.е. пред 25.05.2018 год.

2. Специјални информации

2.1 Посета на нашите интернет-страници

Информациите за FlixBus и услугите што ги нудиме може посебно да се најдат на https://www.flixbus.mk/ / https://www.flixtrain.com/ вклучувајќи ги и поврзаните потстраници (во понатамошниот текст заеднички наречени „интернет-страница“ или „интернет-страници“). При посета на нашите интернет-страници, вашите лични податоци се обработуваат.

2.1.1 Испорака на интернет-страници

При користење на интернет-страниците за информативни цели, ги собираме, чуваме и обработуваме следните категории лични податоци:

Податоци за евиденција: при посета на нашите интернет-страници, на нашиот интернет-сервер се зачувуваат записи со податоци за евиденција (наречени „датотеки за евиденција на серверот“). Тие се состојат од:

 • страницата од која е побарана страницата (наречена URL-адреса за упатување)
 • името на URL-адресата на побараната страница
 • датумот и времето на барањето за пристап (во временската зона на серверот)
 • верзијата на интернет-прегледувачот што се користи
 • IP-адресата на компјутерот што бара
 • количината на пренесени податоци
 • оперативниот систем
 • пораката дали повикот бил успешен (статус на пристапот/шифра на статусот Http)
 • разлика во однос на временскатата зона по средно време по Гринич

Користиме даватели на услуги од информатичката технологија за хостирање на нашите интернет-страници за статистички процени на податоците за евиденција.

Обработката на податоците за евиденција служи за статистички цели и го подобрува квалитетот на нашите интернет-страници, особено стабилноста и безбедноста на врската.

Законската основа е член 6 пасус 1(ѓ) од ОРЗП. Нашиот легитимен интерес е да можеме правилно да ви ги ставиме интернет-страниците на располагање.

2.1.2 Обрасци за контакт

При користење обрасци за контакт, податоците што се пренесуваат на овој начин се обработуваат (на пр. наслов, презиме и име, адреса, компанија, адреса на е-пошта и време на пренос, тема на барањето).

Обработката на податоците од образецот за контакт се врши за да се обработат прашањата, и во зависност од темата на вашето барање, или според законската основа на член 6 пасус 1(б) од ОРЗП, доколку се однесува на барање поврзано со договор, или во други случаи според законската основа на член 6 пасус 1(ѓ) од ОРЗП, нашиот легитимен интерес е да ги обработуваме барањата за контакт.

Користиме даватели на услуги за клиенти за обработка на задачи за да одговориме на барањата доставени преку нашите обрасци за контакт.

Освен тоа, ги зачувуваме податоците од обрасците за контакт како и соодветната IР-адреса за да ги почитуваме нашите обврски за обезбедување докази, да обезбедиме усогласеност со и документирање на законските обврски, да можеме да разјасниме каква било злоупотреба на вашите лични податоци и да ја загарантираме безбедноста на нашите системи.

Законската основа е член 6 пасус 1(в) или (ѓ) од ОРЗП.

2.1.3 Резервирање, обезбедување и обработка на транспортни услуги

При резервирање билети за транспортни услуги, ги собираме, чуваме и обработуваме следните категории лични податоци:

 • адреса на е-пошта
 • презиме и име
 • податоци за врската
 • податоци за плаќањето
 • датум на раѓање (за транспортни услуги кадешто има специјална цена за деца)
 • согласност за соодветните одредби и услови
 • информации за резервација на седиште однапред
 • детали за багажот
 • јазик на доменот за резервирање
 • канал за резервирање (веб или апликација)

Ја имате и опцијата да дадете телефонски број за контакт во случај на доцнења или промени во возниот ред на вашето патување (незадолжително).

Овие податоци се обработуваат за резервирањето, обезбедувањето и обработката на транспортните услуги, вклучувајќи ја и услугата за клиенти, како и за исполнување на законските обврски.

Законската основа е член 6 пасус 1(б), (в) од ОРЗП.

Исто така, користиме некои од овие податоци за препорачување производи, погледнете во Клаузула 2.1.4 и за билтенот, погледнете во Клаузула 2.1.5 и за корисничката сметка, погледнете во Клаузула 2.1.6.

При резервирање билети за меѓународни транспортни услуги, се собираат и следните категории лични податоци во зависност од местото на заминување и пристигнување:

 • информации за полот
 • број на документ за идентификација, пасош или лична карта
 • информации во врска со мерките за запирање на пандемијата со COVID-19 (коронавирус) (за повеќе информации на оваа тема, погледнете на https://www.flixbus.mk/politika-za-privatnost-covid-19)

Овие податоци се обработуваат за резервирањето, обезбедувањето и обработката на транспортните услуги, вклучувајќи ја и услугата за клиенти, како и за исполнување на законските обврски.

Ги проследуваме гореспоменатите податоци до соодветниот превозник или превозници, како и до јавните тела доколку постои соодветна обврска/овластување.

Законската основа е член 6 пасус 1(б) или (в) од ОРЗП.

Неопходните податоци за плаќање ќе бидат пренесени до давател на платежни услуги за безбедна обработка на плаќањата што сте ги отпочнале.

Нашите даватели на платежни услуги се:

Даватели на платежни услуги Опции за плаќање

Adyen N.V.
Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Холандија
Полиса за приватност:
https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy.


Кредитна картичка
Swish
Google Pay
Apple Pay
iDeal
Dotpay
Sofort/Klarna
PayU Bilgi Teknolojileri A.S.
Otakcilar Cad. No: 78, Flat Ofis D-Blok 34050, Eyup - ISTANBUL
Полиса за приватност:
https://payu.in/privacy-policy
Кредитна картичка
Paymill Plus GmbH
St.-Martin-Straße 63, 81669 Munich
Полиса за приватност:
https://www.paymill.com/en/privacy-policy/
Postfinance
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal 2449 Луксембург
PПолиса за приватност:rivacy policy:
https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full
PayPal

Законската основа е член 6 пасус 1(б) или (ѓ) од ОРЗП.

За одредени резервации, ги користиме и технологиите и услугите на Distribusion Technologies GmbH како обработувачи (Wattstrasse 10, 13355 Berlin, телефон: +49-30-3465507-50, е-пошта: dataprotection@distribusion.com).

2.1.4 Препорачување производи

Доколку е дозволено, може да ја искористиме адресата на е-пошта добиена во врска со резервирањето или транспортната услуга за да ви праќаме редовни понуди преку е-пошта за производи од нашата линија слични на оние што веќе сте ги купиле.

Користиме надворешни даватели на услуги за клиенти како обработувачи за да ви праќаме препораки за производи.

Ќе ги добивате овие препораки за производи од нас без разлика дали сте се претплатиле на билтенот или сте дале согласност за рекламни пораки преку е-пошта. На овој начин, сакаме да ви испорачаме информации за производи од нашата линија за кои можеби сте заинтересирани, врз основа на вашите неодамнешни набавки кај нас.

Законската основа е член 6 пасус 1(ѓ) од ОРЗП; нашиот легитимен интерес е да ве информираме за нашата линија на производи и да ви предложиме одредени производи.

Може во секое време да се спротивставите на користењето на вашата адреса на е-пошта за оваа цел со користење на врската за откажување на претплатата во делот за препорачување производи или со испраќање порака до unsubscribe@flixbus.com.

2.1.5 Билтен

Ако се регистрирате и за билтенот преку нашата врска за регистрација, од вас бараме да дадете согласност за обработката на вашите податоци (адреса на е-пошта, име и презиме, место на живеење) за да може редовно да ви го праќаме нашиот билтен преку е-пошта.

Како дел од вашата претплата на билтенот, ја добиваме и вашата согласност дека може да ја персонализираме содржината на нашиот билтен според вашите потреби и интереси.

За да ве регистрираме за нашиот билтен, ја користиме таканаречената двојна постапка за прифаќање. Тоа значи дека откако ќе се регистрирате, ќе ви испратиме е-пошта на адресата на е-пошта што сте ја дале барајќи од вас да потврдите дека сакате да го добивате билтенот. Доколку не ја потврдите вашата регистрација во рок од 24 часа, вашите информации ќе бидат блокирани и автоматски избришани по еден месец.

Билтенот може да се однесува на сите добра, услуги, производи, понуди и промоции што ги испорачува контролорот (Клаузула 1.2) и/или компаниите поврзани со контролорот, или партнерските компании.

Законската основа е член 6 пасус 1(а) од ОРЗП.

Освен тоа, ги зачувуваме IP-адресите што ги користите и времињата на регистрација и потврдување. Целта на постапката е да се докаже дека сте регистрирани и, доколку е неопходно, да може да се разјасни каква било злоупотреба на вашите лични податоци. Ако ги обработуваме вашите лични податоци за оваа цел, тоа се прави врз основа на нашите легитимни интереси за обезбедување усогласеност со и документирање на законските барања.

Законската основа е член 6 пасус 1(ѓ) од ОРЗП; нашиот легитимен интерес е да можеме да ја докажеме согласноста.

Може во секое време да го отповикате користењето на вашата адреса на е-пошта со користење на врската за откажување на претплатата на билтенот или со испраќање порака до unsubscribe@flixbus.com. Законитоста на операциите за обработка на податоците што се веќе извршени останува незасегната од отповикувањето.

Користиме надворешни даватели на услуги од информатичката технологија кои делуваат како обработувачи за да го дистрибуираме билтенот.

2.1.6 Корисничка сметка

Имате опција за создавање лична корисничка сметка кај нас. Во делот заштитен со лозинка на корисничката сметка, може практично да управувате со вашите резервации и да ги зачувувате податоците за идни патувања.

За да создадете корисничка сметка, се собираат следните задолжителни информации:

 • адреса на е-пошта
 • име и презиме
 • лозинка (самостојно избрана)

Ги користиме овие податоци за да управуваме со вашата корисничка сметка и да создаваме фактури.

Освен тоа, можете да внесете и број на мобилен телефон во вашата корисничка сметка за да може да стапиме во контакт со вас во случај на доцнење или промена на возниот ред на вашето патување (незадолжително).

Може, исто така, да изберете да ги зачувате следните дополнителни податоци на вашата корисничка сметка (незадолжително):

 • наслов
 • датум на раѓање
 • адреса (поштенски број, град и земја)
 • методи на плаќање

Овие податоци се користат за управување со вашата корисничка сметка и за издавање фактури, а може да се користат и за испраќање персонализирани препораки за производи (Клаузула 2.1.4) и - ако сте се регистрирале за оваа цел - за испраќање билтени (Клаузула 2.1.5).

Законската основа е член 6 пасус 1(а), (б) или (ѓ) од ОРЗП.

Ако сте ја дале вашата согласност, на вашиот уред се зачувуваат таканаречени постојани колачиња со функција „да се остане најавен“; нивната цел е да загарантираат дека не мора повторно да се најавувате при последователните посети на нашата интернет-страница. Оваа функција не ви е достапна доколку сте го деактивирале зачувувањето на таквите колачиња во поставувањањата на вашиот прегледувач.

Законската основа е член 6 пасус 1(ѓ) од ОРЗП.

Може да ја ажурирате или избришете корисничката сметка - а со тоа и вашите зачувани лични податоци - во секое време во вашата лична корисничка сметка.

2.1.7 Користење колачиња, приклучоци и други услуги

Колачиња

Кога ја посетувате нашата интернет-страница, информациите се зачувуваат во форма на колаче (мали текстуални датотеки) на вашиот уред. Таму се зачувуваат информации за вашето користење на интернет-страницата (идентификација, датум на посета итн.). Користиме колачиња за да ви го олесниме користењето на нашите услуги на интернет преку различни функции на услугите (како на пример препознавање претходни посети) и на тој начин можеме подобро да ги прилагодиме нашите понуди на интернет за да ги задоволиме вашите потреби.

Може да го спречите зачувувањето на колачињата и да ги избришете постоечките колачиња со избирање на соодветните поставувања во вашиот прегледувач. Функцијата за помош на повеќето прегледувачи објаснува како може да ги изберете овие поставувања. Меѓутоа, ако не прифаќате колачиња, тоа може да влијае врз функциите на услугите на нашите понуди на интернет. Затоа препорачуваме да ја оставите функцијата за колачиња вклучена.

Освен тоа, користиме колачиња од оператори на трети страни за технологии за повторно насочување и повторно рекламирање за да ги оптимизираме нашите понуди на интернет и за рекламни цели засновани на интерес. Зачуваното однесување поврзано со сурфањето се анализира со користење алгоритам за да може потоа да се прикажат насочени препораки за производи засновани на интерес во форма на рекламни банери или реклами на интернет-страници на трети страни. Псевдонимизираните профили на користење не се спојуваат со личните податоци за лицата на кои им се доделени овие псевдоними без изречна и посебна согласност на засегнатото лице.

Сеопфатните информации за начинот како да се направи тоа на мноштво прегледувачи може да се најдат на следните интернет-страници: youronlinechoices, Network Advertising Initiative и/или Digital Advertising Alliance. Таму ќе најдете и информации за тоа како може да избришете колачиња од вашиот компјутер, како и општи информации за колачињата. Ние користиме различни типови колачиња:

Краткотрајни колачиња, кои се нарекуваат и привремени или „колачиња за сесија“, се колачиња кои се бришат откако ќе ја напуштите нашата услуга на интернет и ќе го затворите прегледувачот. Кај таквите колачиња, на пример, се зачувуваат поставувањата за јазикот или содржината на нарачката.

Постојаните или трајните колачиња остануваат зачувани дури и по затворањето на прегледувачот. На пример, се зачувуваат статусот на најавување или внесените термини за пребарување. Користиме такви колачиња, меѓу другото, за мерење на опсегот или за рекламни цели. Постојаните колачиња автоматски се бришат по одреден период, што може да се разликува во зависност од колачето. Меѓутоа, може да ги избришете овие колачиња во секое време во поставувањата за безбедност на вашиот прегледувач.

Освен „колачињата од првата страна“, што ги поставуваме како контролори за обработка на податоци, се користат и „колачиња од трети страни“, што ги нудат други оператори. Подолу ќе ве информираме за користењето „колачиња од трети страни“ и за нашата соработка со надворешни даватели на услуги кои даваат услуги за нас, како што се следење на интернет или мерење на опсегот. Подолу ќе ве информираме и за можноста за спротивставување на поединечни колачиња.

Законската основа за користењето технички неопходни колачиња е член 6 пасус 1(ѓ) од ОРЗП, нашиот легитимен интерес е да ви ги ставиме нашите интернет-страници на располагање со посебни функционалности, да ги подобриме и да ја загарантираме безбедноста и интегритетот на нашите интернет-страници.

Законската основа за користењето функционални и рекламни колачиња е член 6 пасус 1(a) од ОРЗП.

Услуги што се користат од трети страни

Технички неопходни колачиња

Adtriba

Податоците се собираат и зачувуваат на оваа интернет-страница со користење технологии од AdTriba GmbH – Beim Schlump 13a, 20144 Hamburg (https://www.adtriba.com/) и тие податоци се користат за создавање псевдонимизирани профили на користење. Овие профили на користење се користат за анализирање на однесувањето на посетителите и се проценуваат за да се подобри и прилагоди дизајност на нашата интернет-страница доколку е потребно. За оваа цел може да се користат колачиња. Колачињата се мали текстуални датотеки кои се зачувуваат на уредот што го користат посетителите на страницата и на тој начин им овозможуваат да бидат препознаени при следната посета на нашата интернет-страница. Псевдонимизираните профили на користење не се спојуваат со личните податоци за лицата на кои им се доделени овие псевдоними без да биде посебно дадена изречна согласност од страна на засегнатото лице.

Може да најдете подетални информации од операторот во полисата за приватност на компанијата https://privacy.adtriba.com/.

Давање извештаи од повеќе апликации и повеќе уреди на Tapad

Оваа интернет-страница собира и користи информации од повеќе апликации и повеќе уреди за давање извештаи. Интернет-страницата не собира никакви лични информации кои може да се поврзат со поединец, дури ни за апликации и уреди. Интернет-страницата користи специфични технологии за следење на корисниците на апликациите и уредите, вклучувајќи синхронизација на колачињата и идентификацијата.

Може да најдете подетални информации од операторот во полисата за приватност на компанијата: https://www.tapad.com/privacy.html.

Snowplow

Оваа интернет-страница/апликација користи Snowplow Opensource, аналитичка технологија на Snowplow Analytics Limited (The Rome Building, 32-38 Scrutton Street, London, EC2A 4RQ, Обединето Кралство).

Со помош на оваа аналитичка технологија, собираме статистички податоци за користењето на нашата интернет-страница. Информациите што ги пренесува вашиот прегледувач се собираат и проценуваат во контекст на користењето на оваа интернет-страница. Тоа се прави со технологија на колачиња и пиксели, кои се вградени во секоја интернет-страница. Податоците собрани на овој начин се користат за создавање профили на користење што ја формираат основата за интернет-статистиката. Може да го спречите зачувувањето на колачињата на вашиот компјутер со соодветно поставување на софтверот на вашиот прегледувач. Меѓутоа, нагласуваме дека во овој случај можеби нема да можете целосно да ги користите сите функции на оваа интернет-страница.

Може да најдете подетални информации од операторот во полисата за приватност на компанијата: https://snowplowanalytics.com/privacy-policy/.

TradeTracker

Користиме компоненти на TradeTracker. TradeTracker е мрежа на партнери што нуди партнерско рекламирање. Партнерското рекламирање е форма на дистрибуција заснована на интернет што се користи од страна на комерцијални оператори на интернет-страници, наречени трговци или рекламни агенти, за прикажување реклами за кои вообичаено се плаќа преку провизии за кликнување или продажба на интернет-страници на трети страни, т.е. со продажни партнери кои се познати и како партнери или издавачи. Трговецот обезбедува рекламен медиум преку партнерската мрежа, т.е. рекламен банер или други практични средства за рекламирање на интернет, кои последователно се вградуваат од страна на партнер во неговите интернет-страници или се рекламираат преку други канали, како што се рекламирање преку клучни зборови или рекламирање преку е-пошта.

Оперативната компанија на TradeTracker е TradeTracker Deutschland GmbH, Eiffestraße 426, 20537 Hamburg, Германија.

TradeTracker става колаче на системот за информациска технологија на субјектот за податоци. Погоре е веќе објаснето што се колачињата. Колачето за следење на TradeTracker не зачувува никакви лични податоци. Се зачувуваат само идентификацискиот број на партнерот, т.е. партнерот кој посредува со потенцијалниот клиент, како и референтниот број на посетителот на интернет-страница и рекламниот материјал на кој се кликнува. Целта на зачувувањето на овие податоци е обработката на исплатата на провизиите меѓу трговец и партнерот, што се обработува преку партнерската мрежа, т.е TradeTracker.

Субјектот за податоци може во секое време да ја спречи нашата интернет-страница да става колачиња, како што е веќе објаснето погоре, со помош на соодветно поставување во интернет-прегледувачот што се користи, со што трајно ќе се спротивстави на поставувањето колачиња. Такво поставување во интернет-прегледувачот што се користи би го спречило и TradeTracker да става колаче на системот за информациска технологија на субјектот за податоци. Освен тоа, колачињата што се веќе поставени од TradeTracker може да се избришат во секое време преку интернет-прегледувач или други софтверски програми.

Важечката полиса за приватност на TradeTracker може да се најде на https://tradetracker.com/de/privacy-policy/.

Webtrekk

Ги користиме технологиите на Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin за статистички процени на интернет-страниците. Ја користиме услугата на Webtrekk за собирање статистички податоци за користењето на нашите понуди на интернет. Webtrekk GmbH е сертифициран од TÜV во областа на контролирање на интернетот. Посебно, собирањето и обработката на податоците за следење се прегледани и сертифицирани во однос на усогласеноста со заштитата на податоците и безбедноста на податоците. Информациите што ги пренесува вашиот прегледувач се собираат и проценуваат во контекст на користењето на оваа интернет-страница. Тоа се прави со технологија на колачиња и пиксели, кои се вградени во секоја интернет-страница. Директната поврзаност со одреден поединец е исклучена цело време. Податоците собрани на овој начин се користат за создавање анонимни профили на користење што ја формираат основата за интернет-статистиката. Податоците собрани со технологиите на Webtrekk не се користат за лична идентификација на посетителот на овие интернет-страници освен ако не е дадена посебна согласност од засегнатото лице и тие податоци никогаш нема да се спојат со личните податоци кои се однесуваат на носителот на псевдонимот.

Во секое време може да се спротивставите на собирањето и чувањето на податоците од страна на Webtrekk, со важност во иднина. За повеќе информации за горенаведената тема и приватноста на Webtrekk општо, користете ја следната врска: https://www.webtrekk.com/opt-out-webtrekk/.

Google analytics

За да ја оптимизираме нашата интернет-страница, за да дадеме препораки за производи и за рекламни цели, ја користиме технологијата на Google Limited („Google“) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирска, „Google“) за создавање псевдонимизирани кориснички профили на однесувањето поврзано со сурфањето на посетителите на нашата интернет-страница. За таа цел може да се користат колачиња што овозможуваат препознавање на интернет-прегледувач при нивната следна посета на нашата интернет-страница. Зачуваното однесување поврзано со сурфањето се анализира со користење алгоритам за да може подоцна да се прикажат насочени препораки за производи засновани на интерес во форма на рекламни банери или реклами на интернет-страници на трети страни. Псевдонимизираните профили на користење не се спојуваат со личните податоци за лицата на кои им се доделени овие псевдоними без изречна и посебна согласност на засегнатото лице.

Може во секое време да се спротивставите на создавањето псевдонимизирани профили на користење за рекламирање поврзано со интерес/претпочитани параметри за реклами со пристапување на страницата https://adssettings.google.de/authenticated.

Може да најдете дополнителни информации за рекламирањето поврзано со интерес на https://policies.google.com/technologies/ads.

Функционални колачиња

AWIN AG

Оваа интернет-страница ги користи услугите на AWIN AG (Eichhornstr. 3, 10785 Berlin, ГЕРМАНИЈА). За да ги регистрира деловните трансакции (продажби и/или потенцијални клиенти), AWIN AG става колаче на уредот на посетителот. Целта на овие колачиња е да се додели успешно рекламирање на одредена деловна трансакција и да се обезбедат соодветните услуги за фактурирање. Информациите што може лично да му се припишат на корисникот ниту се собираат, ниту се обработуваат, ниту се користат за следење. Кај колачињата за следење, единствените информации што се зачувуваат се однесуваат на тоа кога и на кој уред е кликнато на реклама. Се зачувува само поединечна низа на броеви што не може да се припише на одреден корисник и што содржи информации за партнерската програма на рекламниот агент, издавачот и одреденото време на активноста на корисникот (кликнување или преглед). Дополнителни информации за обработката на податоците во AWIN AG може да се најдат на https://www.awin.com/gb/privacy.

AWIN Inc.

Оваа интернет-страница ги користи услугите на AWIN Inc. (8 Market Place, Suite 500, Baltimore, MD 21202, САД). За да ги регистрира деловните трансакции (продажби и/или потенцијални клиенти), AWIN Inc. става колаче на уредот на посетителот. Целта на овие колачиња е да се додели успешно рекламирање на одредена деловна трансакција и да се обезбедат соодветните услуги за фактурирање. Информациите што може лично да му се припишат на корисникот ниту се собираат, ниту се обработуваат, ниту се користат за следење. Кај колачињата за следење, единствените информации што се зачувуваат се однесуваат на тоа кога и на кој уред е кликнато на реклама. Се зачувува само поединечна низа на броеви што не може да се припише на одреден корисник и што содржи информации за партнерската програма на рекламниот агент, издавачот и одреденото време на активноста на корисникот (кликнување или преглед). Дополнителни информации за обработката на податоците во AWIN Inc. може да се најдат на https://www.awin.com/gb/legal/privacy-policy.

Hotjar

За да го подобриме корисничкото искуство на нашите интернет-страници, го користиме софтверот од Hotjar http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Малта, Европа). Го користиме софтверот за да го мериме и оценуваме однесувањето на корисниците (движења на глувчето, кликнувања, внесувања на тастатурата, висина на лизгање итн.) на нашите интернет-страници. За таа цел, на крајните уреди на корисниците се ставаат колачиња и се зачувуваат податоци за корисниците како што се информации за прегледувачот, оперативниот систем, должината на престој на страницата итн. Може да најдете повеќе информации за обработката на податоците од страна на Hotjar на https://www.hotjar.com/privacy/. Може да се спротивставите на користењето на услугите на Hotjar на https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/.

Google Optimize

Нашата интернет-страница ја користи услугата за анализа и оптимизација на интернет „Google Optimize“, што ја испорачува Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САД (во понатамошниот текст „Google Optimize“). Ја користиме услугата Google Optimize за да ги зголемиме привлечноста, содржината и функционалноста на нашата интернет-страница со прикажување нови функции и содржина на одреден процент од нашите корисници и со статистичка процена на промената во користењето. Google Optimize е подуслуга на Google Analytics (погледнете го делот Google Analytics). Google Optimize користи колачиња што ви овозможуваат да го оптимизирате и анализирате користењето на нашата интернет-страница. Информациите што ги создаваат овие колачиња за вашето користење на нашата интернет-страница генерално се пренесуваат на сервер на Google во САД и се зачувуваат таму. Го користиме Google Optimize со активирана анонимизација на IP така што пред преносот, вашата IP-адреса се крати од страна на Google во рамките на земјите-членки на Европската унија или во други договорни земји на Договорот за Европската економска зона. Целосната IP-адреса се пренесува на сервер на Google во САД и се крати таму само во исклучителни случаи. Google ќе ги користи овие информации за процена на вашето користење на нашата интернет-страница, за составување извештаи за тестот за оптимизација и поврзани активности на интернет-страницата и за да ни обезбеди дополнителни услуги поврзани со користењето на интернет-страницата и користењето на интернет. Може да го спречите зачувувањето на колачињата со соодветно прилагодување на поставувањата на вашиот интернет-прегледувач. Освен тоа, може да го спречите собирањето на податоците создадени од колачето и поврзани со вашето користење на нашата интернет-страница (вклучувајќи ја и вашата IP-адреса) од страна на Google и обработката на овие податоци од страна на Google со преземање и инсталирање на приклучокот за прегледувач достапен на следната врска: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Може да најдете подетални информации за собирањето и обработката на податоците од страна на Google во полисата за приватност на Google, на којашто може да ѝ пристапите на https://policies.google.com/privacy.

Рекламни колачиња

Impact Radius

Impact Tech, Inc. (US) (порано познат како „Impact Radius, Inc.“) и неговите партнерски компании користат колачиња за следење на резултатите од рекламните кампањи на FlixBus. Рокот на траење на колачињата е ограничен на 30 минути од активноста на корисникот и може да се продолжи на најмногу 30 дена со која било дополнителна активност на интернет-страницата.

Impact Radius може да ги обработува личните податоци на посетителите на интернет-страниците на FlixBus (или преземањата на апликацијата на FlixBus) кога дејствува во име на FlixMobility GmbH. Тие лични податоци може да се состојат од адреси на интернет-протоколи („IP“) и/или адреси на е-пошти што ги испраќаме до Impact Radius.

Може да најдете подетални информации за операторот во полисата за приватност на компанијата: https://impact.com/privacy-policy/.

Facebook ads

Оваа интернет-страница ја користи алатката пиксел за повторно насочување за прилагодена публика на социјалната мрежа Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, САД. Со помош на пикселот за повторно рекламирање, Facebook може да ги користи посетителите на нашата интернет-страница како целна група за рекламите на Facebook ads. За таа цел, на вашиот компјутер се зачувува колаче на Facebook.

За повеќе информации за опсегот и целта на собирањето податоци и дополнителната обработка и користење на податоците од Facebook, како и за опциите за поставувањата за заштита на вашата приватност, погледнете ја полисата за приватност на Facebook на https://facebook.com/policy.php и https://www.facebook.com/ads/settings.

Може да се спротивставите на користењето прилагодена публика на www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement или за корисниците со сметка Facebook тука.

Sojern

Колачето на SOJERN собира информации за вашите активности и приоритети за патување за партнерски интернет-страници за патување и ви поставува персонализирани, релевантни реклами кога сурфате на други интернет-страници и платформи на социјални медиуми, како и преку услугите на анализа на SOJERN. Може да се активира зачувувањето на податоците за конверзија, што се користи за следење на податоците, создавање извештаи и подобрување на резултатите на кампањите на SOJERN.

Дознајте повеќе за SOJERN и можноста за деактивирање на: https://www.sojern.com/privacy/.

Google ads

За да ја оптимизираме нашата интернет-страница, за да дадеме препораки за производи и за рекламни цели, ја користиме технологијата на Google Limited („Google“) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирска, „Google“) за создавање псевдонимизирани кориснички профили на однесувањето поврзано со сурфањето на посетителите на нашата интернет-страница. За таа цел може да се користат колачиња што овозможуваат препознавање на интернет-прегледувач при нивната следна посета на нашата интернет-страница. Зачуваното однесување поврзано со сурфањето се анализира со користење алгоритам за да може подоцна да се прикажат насочени препораки за производи засновани на интерес во форма на рекламни банери или реклами на интернет-страници на трети страни. Псевдонимизираните профили на користење не се спојуваат со личните податоци за лицата на кои им се доделени овие псевдоними без изречна и посебна согласност на засегнатото лице. Може во секое време да се спротивставите на создавањето псевдонимизирани профили на користење за рекламирање поврзано со интерес/претпочитани параметри за реклами со пристапување на страницата https://adssettings.google.de/authenticated. Може да најдете дополнителни информации за рекламирањето поврзано со интерес на https://policies.google.com/technologies/ads.

Taboola ads

Користиме пиксел од операторот Taboola Inc., 28 West 23rd St. 5th fl., New York, NY 10010 (САД) („Taboola“) на нашата интернет-страница; Taboola може да го користи овој пиксел за собирање информации за однесувањето поврзано со сурфањето на корисниците (на пр. историја на пребарување) за да прикаже одредена содржина поврзана со вашите интереси и нашите понуди на интернет-страници на трети страни.

Taboola ги користи овие информации и за оптимизирање на рекламните активности за нашите понуди. За овие цели, Taboola особено ги собира IP-адресата, информациите за уредот преку кој се пристапува (идентификација на мобилно рекламирање, идентификација на Google ad, IDFA) и информациите за прегледувачот.

Дополнителни информации за опсегот (особено за периодот на чување) и целта на собирањето на податоците и дополнителната обработка и користење на податоците од Taboola, како и можностите за поставувањата и спротивставувањето за заштита на вашата приватност, се достапни во информациите за заштита на податоците на Taboola, кои може да се најдат тука: https://www.taboola.com/policies/privacy-policy.

Outbrain ads

Користиме пиксели од операторот Outbrain Inc., 39 West 13th Street, 3rd floor, New York, NY 10011 (САД) („Outbrain“) на нашата интернет-страница; Outbrain може да го користи овој пиксел за собирање информации за однесувањето поврзано со сурфањето на корисниците (на пр. историја на пребарување) за да прикаже одредена содржина поврзана со вашите интереси и нашите понуди на интернет-страници на трети страни.

Освен тоа, Outbrain ги користи овие информации и за оптимизирање на рекламните активности за нашите понуди. За овие цели, Outbrain особено ги собира IP-адресата, информациите за уредот преку кој се пристапува (идентификација на мобилно рекламирање, идентификација на Google ad, IDFA) и информациите за прегледувачот.

Дополнителни информации за опсегот (особено за периодот на чување) и целта на собирањето на податоците и дополнителната обработка и користење на податоците од Outbrain, како и можностите за поставувањата и спротивставувањето за заштита на вашата приватност, се достапни во информациите за заштита на податоците на Outbrain, кои може да се најдат тука: https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy.

Bing ads

Користиме технологии од Bing ads (bingads.microsoft.com) на нашите интернет-страници. Нив ги обезбедува и со нив работи Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, САД („Microsoft“). Microsoft става колаче на вашиот уред ако сте пристапиле на нашата интернет-страница преку приказ на реклама на Microsoft Bing. На овој начин, ние и Microsoft можеме да утврдиме дека некој кликнал на реклама, потоа бил пренасочен на нашата страница и дошол до претходно наведена целна страница („страница за конверзија“). Во овој процес, го знаеме само вкупниот број на корисници кои кликнале на реклама на Bing и потоа биле проследени до страницата за конверзија. Microsoft ги собира, обработува и користи информациите преку колачето, од кое се создаваат профили на користење со помош на псевдоними. Овие профили на користење се проценуваат за анализа на однесувањето на посетителот и се користат за создавање и испорака на рекламни содржини. Не се обработуваат никакви лични информации за идентитетот на корисникот.

Ако не сакате Microsoft да ги користи информациите за вашето однесување поврзано со сурфањето како што е опишано погоре, може да не дозволите да биде поставено колаче за оваа цел - на пример, преку поставување на прегледувачот што генерално го деактивира автоматското поставување на колачињата. Може, исто така, да го спречите собирањето на податоците создадени од колачето и поврзани со вашето користење на интернет-страницата, како и обработката на овие податоци од страна на Microsoft, со објавување на вашето спротивставување на следната врска https://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out.

За повеќе информации за приватноста и колачињата што ги користат Microsoft и Bing ads, посетете ја интернет-страницата на Microsoft https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement.

2.2 Услуга за клиенти

Кога контактирате со нашата услуга за клиенти, ги собираме личните податоци што ни ги давате на ваша сопствена иницијатива. На пример, може да ни го испратите тоа преку е-пошта, телефон или писмо. Вашите лични податоци ќе се употребат само за да стапиме во контакт со вас или за целта за која сте ни ги дале тие податоци, на пр. обработка на вашите барања, техничка администрација или администрација на клиенти.

Овие податоци (вклучувајќи ги информациите за средствата за комуникација, како што се адресата на е-пошта, телефонскиот број) се даваат на доброволна основа. Ги користиме податоците за обработка на вашата загриженост, за исполнување на законските обврски, доколку е неопходно, и за административни цели.

Законската основа е член 6 пасус 1(б), (в) или (ѓ) од ОРЗП.

Во случај на барање преку телефон, вашите податоци, исто така, се обработуваат од телефонските апликации и делумно, исто така, преку систем за говорен дијалог за да добиеме поддршка за дистрибуцијата и обработката на барањата.

За нашата услуга за клиенти, користиме надворешни даватели на услуги за клиенти како обработувачи.

2.3 Присуство на каналите на социјалните медиуми

Присутни сме на социјалните медиуми (тековно: Facebook, Instagram, LinkedIn and Twitter). Доколку имаме контрола врз обработката на вашите податоци, гарантираме дека се почитуваат важечките прописи за заштита на податоци.

Освен ние, следните компании се одговорни за присуството на компанијата во рамките на значењето на ОРЗП и други прописи за заштита на податоци:

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирска)

Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирска)

Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ирска)

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House Wilton Place, Dublin 2, Ирска)

Би сакале да нагласиме дека вашите податоци може да се обработуваат надвор од Европската унија.

Законската основа за обработка на вашите лични податоци од наша страна е член 6 пасус 1(ѓ) од ОРЗП. Нашиот легитимен интерес се ефикасните информации и комуникации.

Дополнителни информации за законите за заштита на податоци во однос на нашето корпоративно присуство на каналите на социјалните медиуми може да се најдат тука:

Facebook: https://www.facebook.com/notes/flixbus/facebook-fanpage-datenschutzrichtlinie/2107777085936747/

Instagram: https://www.facebook.com/policy.php

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy