Заштита на податоци

Увод

Ние, Flix SE, вклучувајќи ги нашите подружници (во понатамошниот текст заеднички наречени: „FlixBus“, „ние“ или „нас“) би сакале тука да ве информираме за заштитата на податоците во FlixBus.

Прописите за заштита на податоци за заштита на лицето засегнато од обработката на податоците (во понатамошниот текст ве нарекуваме субјект за податоци, како и „клиент“, „корисник“, „вие“ или „субјект за податоци“) темелно произлегуваат од Општата регулатива за заштита на податоци на ЕУ (Регулатива (ЕУ) 2016/679; во понатамошниот текст наречена „ОРЗП“). Доколку донесеме одлука за целите и средствата за обработка на податоците самостојно или заедно со други, тоа главно ја вклучува обврската транспарентно да ве информираме за типот, опсегот, целта, времетраењето и законската основа на обработката (погледнете ги членовите 13 и 14 од ОРЗП).

Целта на оваа полиса (во понатамошниот текст: „полиса за приватност“), е да ве информира за начинот на кој ги обработуваме вашите лични податоци.

Структурата на нашата полиса за приватност е модуларна. Таа се состои од еден дел кој содржи општи информации за сите обработки на лични податоци и ситуации за обработка кои важат секојпат кога ѝ се пристапува на нашата интернет-страница (Клаузула 1 Општи информации) и посебен дел чијашто содржина се однесува само на ситуацијата за обработка наведена таму со името на соодветната понуда или производ, особено кога ги посетувате нашите интернет-страници, што е подетално опишано тука (Клаузула 2 Посебни информации).

Дополнителни правни информации може да најдете тука:

во однос на FlixBus:

Одредби и услови за резервирање (TCB)

Одредби и услови за превоз (TCC)

Во однос на FlixTrain:

Услови за цената на превоз на FlixTrain GmbH

Одредби и услови за превоз на FlixTrain GmbH (TCC)

За кандидатите за работа:

Информации за заштита на податоците за кандидатите за работа

1. Општи информации

1.1 Дефиниција на термините

Оваа полиса за приватност се заснова на следните дефиниции на термините, како што е наведено во член 4 од ОРЗП:

 • лични податоци“ се сите информации кои се однесуваат на идентификувано или физичко лице кое може да се идентификува („субјект за податоци“). Лице може да се идентификува ако тој/таа може да се идентификува директно или индиректно, особено со упатување идентификатор како што е име, идентификациски број, идентификатор на интернет, податоци за локација или со помош на информации кои се однесуваат на неговите физички, физиолошки, генетски, ментални, економски, културни карактеристики или карактеристики на социјалниот идентитет (член 4(1) од ОРЗП). Можноста за идентификација може да се обезбеди и со поврзување на тие информации со друго дополнително знаење. Тоа не зависи од појавувањето, формата или физичкото олицетворение на информациите (фотографиите, видео или аудиоснимките може, исто така, да содржат лични податоци).
 • обработка“ е која било операција со која се постапува со личните податоци, без разлика дали тоа се врши со или без автоматски средства (т.е. со технолошка поддршка). Тоа особено го вклучува собирањето (т.е. набавката), снимањето, организирањето, структурирањето, складирањето, прилагодувањето или промената, наоѓањето, разгледувањето, користењето, откривањето со пренос, ширењето или ставањето на располагање на поинаков начин, здружувањето, комбинирањето, ограничувањето, бришењето или уништувањето на личните податоци како и промената на дефиницијата на цел или намена што на почетокот се користела како основа за обработка на податоците (член 4(2) од ОРЗП).
 • контролор“ е физичко или правно лице, јавен орган, агенција или друго тело што решава самостојно или заеднички со други за целите и средствата за обработка на личните податоци (член 4(7) од ОРЗП).
 • обработувач“ е физичко или правно лице, јавен орган, агенција или друго тело што ги обработува личните податоци во име на контролорот, особено во согласност со неговите упатства (член 4(8) од ОРЗП).
 • трета страна“ е кое било физичко или правно лице, јавен орган, агенција или друго тело освен субјектот за податоци, контролорот и обработувачот и лицата кои, под директна надлежност на контролорот или обработувачот, се овластени да ги обработуваат личните податоци; ова ги вклучува и другите правни субјекти кои припаѓаат на групата (член 4(10) од ОРЗП).
 • согласност“ на субјектот за податоци значи секое слободно дадено, специфично, информирано и недвосмислено покажување на желбите на субјектот за податоци со кое тој или таа, со изјава или со јасно потврдувачко дејство, покажува согласност со обработката на личните податоци кои се однесуваат на него или неа; (член 4(11) од ОРЗП).

1.2 Име и адреса на контролорот

Лицето кое е одговорно за обработката на вашите лични податоци (член 4(7) од ОРЗП) е:

Flix SE 
Friedenheimer Brücke 16 
80639 Munich 
Телефон: +49 (0)30 300 137 300

Е-пошта info@flixbus.mk

Дополнителни информации за нашата компанија може да се најдат во правната напомена.

1.3 Податоци за контакт на службеникот за заштита на податоци

Службеникот за заштита на податоци на нашата компанија ви е достапен во секое време за да одговори на сите ваши прашања и како лице за контакт на темата за заштита на податоци.

Нејзините податоци за контакт се:

Flix SE 
Friedenheimer Brücke 16 
80639 Munich

Е-пошта data.protection@flixbus.com

За општи прашања за FlixBus, стапете во контакт со info@flixbus.mk.

1.4 Законска основа за обработка на податоците

Обработката на личните податоци е дозволена ако се почитува барем една законска основа наведена подолу:

 • Член 6 пасус 1(а) од ОРЗП: субјектот за податоци ја дал неговата/нејзината согласност за обработка на личните податоци кои се однесуваат на него/неа за една или повеќе специфични цели;
 • Член 6 пасус 1(б) од ОРЗП: обработката е неопходна за извршување договор во кој субјектот за податоци е договорна страна или за спроведување преддоговорни мерки кои се извршуваат на барање на субјектот за податоци;
 • Член 6 пасус 1(в) од ОРЗП: обработката е неопходна за усогласеност со законска обврска на која подлежи контролорот (на пр. обврска за законско задржување);
 • Член 6 пасус 1(г) од ОРЗП: обработката е неопходна за заштита на виталните интереси на субјектот за податоци или друго физичко лице;
 • Член 6 пасус 1(д) од ОРЗП: Ако обработката е неопходна за извршување задача што се спроведува за јавен интерес или за искористување на јавно овластување со кое е овластен контролорот, или;
 • Член 6 пасус 1(ѓ) од ОРЗП: обработката е неопходна за заштита на легитимните интереси што ги следи контролорот или трета страна, освен ако не преовладаат спротивните интереси или права на субјектот за податоци (особено кадешто субјектот за податоци е дете).

За обработката што ја вршиме ние, ја наведуваме важечката законска основа во Клаузула 2. Обработката може, исто така, да се заснова на повеќе од една законска основа.

1.5 Категории на приматели

Во одредени услови, ги пренесуваме вашите лични податоци до нашите подружници или личните податоци од нашите подружници се пренесуваат до нас, доколку тоа е дозволено.

Како и секоја голема компанија, и ние користиме надворешни домашни и странски даватели на услуги за справување со нашите деловни трансакции и работиме со партнерски компании дома и во странство. Тие вклучуваат, на пример:

 • превозници (може да најдете преглед на тековните превозници тука)
 • даватели на (ИТ) услуги
 • финансиски институции и даватели на платежни услуги
 • продажни партнери
 • даватели на услуги за клиенти (внатрешни/надворешни)
 • оператори на продавници
 • компании за обезбедување
 • (патнички) осигурители
 • други партнери ангажирани за нашите деловни операции (на пр. ревизори, банки, осигурителни компании, адвокати, надзорни органи, други страни кои учествуваат во преземања компании)

Давателите на услуги и партнерските компании мора да обезбедат гаранции дека од нивна страна се спроведени соодветни технички и организациски мерки на таков начин што обработката ќе ги исполнува законските барања и правата на субјектите за податоци ќе бидат заштитени.

Ги пренесуваме личните податоци до јавни тела и институции (на пр. полиција, јавен обвинител, надзорни органи) доколку постои соодветна обврска/овластување.

За обработката што ја вршиме ние, ги наведуваме категориите на примателите на податоците во Клаузула 2.

1.6 Барања за пренос на лични податоци во трети земји

Како дел од нашите деловни односи, вашите лични податоци може да се споделат со или да се откријат на трети страни кои, исто така, може да се наоѓаат надвор од Европската економска зона (ЕЕЗ), т.е. во трети земји.

Доколку е неопходно, ќе ве информираме во релевантните делови на Клаузула 2 за соодветните детали за преносот во трети земји во врска со обработката што ја вршиме ние.

Европската комисија потврдува дека некои трети земји имаат заштита на податоците што е споредлива со стандардот на ЕЕЗ преку таканаречените одлуки за адекватност (список на овие земји и примерок од одлуките за адекватност може да се преземе од: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html).

Меѓутоа, во други трети земји во кои може да се пренесат личните податоци, можеби нема соодветно високо ниво на заштита на податоците поради недостаток на законски одредби. Во таков случај, се уверуваме дека заштитата на податоците е адекватно загарантирана.

Тоа е можно, на пример, преку обврзувачките прописи на компаниите (наречени „обврзувачки корпоративни правила“), стандардните договорни клаузули на Европската комисија за заштита на личните податоци, сертификати и прифатени кодекси на однесување.

Доколку е неопходно за вашата резервација и поврзаното обезбедување и обработка на транспортните услуги, преносот на личните податоци потребен за ова во трети земји е дозволен во согласност со член 49 пасус 1(б) од ОРЗП.

Контактирајте со нашиот службеник за заштита на податоци доколку сакате подетални информации на оваа тема.

1.7 Времетраење на чувањето и бришење на податоците

Периодот на чување на собраните лични податоци зависи од целта за која ги обработуваме податоците. Податоците ќе се чуваат толку долго колку што е неопходно за да се постигне предвидената цел.

Во случај кога ние ја вршиме обработката, наведуваме во Клаузула 2 колку долго ќе ги чуваме податоците. Ако подолу не е наведен точен период на чување, вашите лични податоци ќе бидат избришани или блокирани штом целта или законската основа за чувањето повеќе нема да важи.

Меѓутоа, чувањето може да се врши и по наведеното време во случај на (неминовен) законски спор со вас, или ако се иницираат други законски постапки, или ако чувањето е пропишано со законски прописи на кои подлежиме ние како контролор. Ако истече периодот на чување пропишан со законските прописи, личните податоци ќе бидат блокирани или избришани освен ако од нас не се бара понатамошно чување и ако има законска основа за тоа.

1.8 Автоматско одлучување (вклучувајќи и профилирање)

Немаме намера да ги користиме кои било лични податоци собрани од вас за каква било обработка што вклучува автоматско одлучување (вклучувајќи и профилирање). Доколку сакаме да ги спроведеме овие постапки, ќе ве информираме за ова посебно во согласност со законските одредби.

1.9 Немање обврска за обезбедување лични податоци

Во основа, ние не склопуваме договори со нас во зависност од тоа дали претходно ќе ни дадете лични податоци. Во принцип, не постои никаква законска или договорна обврска да ни ги дадете вашите лични податоци; меѓутоа, можеби ќе можеме да испорачаме само одредени понуди до ограничен степен, или воопшто нема да може да испорачаме, ако не ни ги дадете податоците што се потребни за тоа.

1.10 Законска обврска за пренесување одредени податоци

Во одредени околности, може да подлежиме на специјална законска обврска да ги испорачаме личните податоци на трети страни, особено на јавни тела.

1.11 Безбедност на податоците

Користиме соодветни технички и организациски мерки за собирање на вашите податоци, земајќи ги предвид најновата технологија, трошоците за спроведување и природата, опсегот, контекстот и целта на обработката, како и постоечките ризици од повреда на податоците (вклучувајќи ги можноста и влијанието на таков настан), за да го заштитиме субјектот за податоци од случајна или намерна манипулација, делумна или целосна загуба или уништување, или од неовластен пристап од трети страни (на пр. користиме шифрирање TLS за нашите интернет-страници). Нашите безбедносни мерки постојано се подобруваат за да ги земеме во обзир технолошките развои.

Со задоволство ќе ви дадеме дополнителни информации за ова врз основа на барање. Контактирајте со нашиот службеник за заштита на податоци или нашиот CISO (главен службеник за безбедност на информациите) во врска со ова.

Неговите податоци за контакт се:

Flix SE 
Friedenheimer Brücke 16 
80639 Munich

Е-пошта it-security@flixbus.com

1.12 Вашите права

Може да ги заштитите вашите права како субјект за податоци во однос на вашите лични податоци во секое време, особено со стапување во контакт со нас со користење на податоците за контакт дадени во Клаузула 1.2. Субјектите за податоци ги имаат следните права според ОРЗП:

Право на информации 
Може да побарате информации во согласност со член 15 од ОРЗП за вашите лични податоци што ги обработуваме ние. Во вашето барање за информации, треба да ја разјасните вашата загриженост за да ни го олесните собирањето на неопходните податоци. Врз основа на барањето, ќе ви испорачаме примерок од податоците кои се предмет на обработката. Имајте предвид дека вашето право на информации може да биде ограничено во одредени околности во согласност со законските одредби.

Право на исправка 
Ако информациите кои се однесуваат на вас не се (повеќе) точни, може да побарате исправка во согласност со член 16 од ОРЗП. Ако вашите податоци се некомплетни, може да побарате комплетирање.

Право на бришење 
Може да побарате бришење на вашите лични податоци во согласност со одредбите на член 17 од ОРЗП. Вашето право на бришење зависи, меѓу другото, од тоа дали податоците кои се однесуваат на вас сè уште ни се потребни за да ги спроведуваме нашите законски задолженија.

Право на ограничување на обработката 
Во согласност со одредбите на член 18 од ОРЗП, имате право да побарате ограничување на обработката на податоците кои се однесуваат на вас.

Право на преносливост на податоците 
Во согласност со одредбите на член 20 од ОРЗП, имате право да ги примите податоците што сте ни ги дале во структуриран, вообичаено употребуван формат читлив со машина или да побарате пренос кај друг контролор.

Право на спротивставување 
Во согласност со член 21 пасус 1 од ОРЗП, имате право во секое време да се спротивставите на обработката на вашите податоци од причини кои се однесуваат на вашата специфична ситуација. Може во секое време да се спротивставите на добивањето реклами со важност во иднина, во согласност со член 21 пасус 2 од ОРЗП (спротивставување на рекламирање во случај на директно рекламирање).

Право на жалба 
Доколку мислите дека не сме ги почитувале одредбите на прописите за заштита на податоци при обработката на вашите податоци, може да вложите жалба до надзорниот орган за заштита на податоци за обработката на вашите лични податоци, како на пример до надзорниот орган за заштита на податоци на кој му одговараме ние:

Bavarian State Office for Data Protection Supervision, Promenade 18, 91522 Ansbach

Право на повлекување на согласноста 
Може во секое време да ја повлечете согласноста за обработка на вашите податоци со важност во иднина. Тоа важи и за изјавите за согласност што се издадени пред ОРЗП да стапи на сила, т.е. пред 25.05.2018 год.

2. Специјални информации

2.1 Посета на нашите интернет-страници

Информациите за FlixBus и услугите што ги нудиме може посебно да се најдат на https://www.flixbus.mk/ / https://www.flixtrain.com/ вклучувајќи ги и поврзаните потстраници (во понатамошниот текст заеднички наречени „интернет-страница“ или „интернет-страници“). При посета на нашите интернет-страници, вашите лични податоци се обработуваат.

2.1.1 Испорака на интернет-страници

При користење на интернет-страниците за информативни цели, ги собираме, чуваме и обработуваме следните категории лични податоци:

Податоци за евиденција: при посета на нашите интернет-страници, на нашиот интернет-сервер се зачувуваат записи со податоци за евиденција (наречени „датотеки за евиденција на серверот“). Тие се состојат од:

 • страницата од која е побарана страницата (наречена URL-адреса за упатување)
 • името на URL-адресата на побараната страница
 • датумот и времето на барањето за пристап (во временската зона на серверот)
 • верзијата на интернет-прегледувачот што се користи
 • IP-адресата на компјутерот што бара
 • количината на пренесени податоци
 • оперативниот систем
 • пораката дали повикот бил успешен (статус на пристапот/шифра на статусот Http)
 • разлика во однос на временскатата зона по средно време по Гринич

Користиме даватели на услуги од информатичката технологија за хостирање на нашите интернет-страници за статистички процени на податоците за евиденција.

Обработката на податоците за евиденција служи за статистички цели и го подобрува квалитетот на нашите интернет-страници, особено стабилноста и безбедноста на врската.

Законската основа е член 6 пасус 1(ѓ) од ОРЗП. Нашиот легитимен интерес е да можеме правилно да ви ги ставиме интернет-страниците на располагање.

2.1.2 Обрасци за контакт

При користење обрасци за контакт, податоците што се пренесуваат на овој начин се обработуваат (на пр. наслов, презиме и име, адреса, компанија, адреса на е-пошта и време на пренос, тема на барањето).

Обработката на податоците од образецот за контакт се врши за да се обработат прашањата, и во зависност од темата на вашето барање, или според законската основа на член 6 пасус 1(б) од ОРЗП, доколку се однесува на барање поврзано со договор, или во други случаи според законската основа на член 6 пасус 1(ѓ) од ОРЗП, нашиот легитимен интерес е да ги обработуваме барањата за контакт.

Користиме даватели на услуги за клиенти за обработка на задачи за да одговориме на барањата доставени преку нашите обрасци за контакт.

Освен тоа, ги зачувуваме податоците од обрасците за контакт како и соодветната IР-адреса за да ги почитуваме нашите обврски за обезбедување докази, да обезбедиме усогласеност со и документирање на законските обврски, да можеме да разјасниме каква било злоупотреба на вашите лични податоци и да ја загарантираме безбедноста на нашите системи.

Законската основа е член 6 пасус 1(в) или (ѓ) од ОРЗП.

2.1.3 Резервирање, обезбедување и обработка на транспортни услуги

При резервирање билети за транспортни услуги, ги собираме, чуваме и обработуваме следните категории лични податоци:

 • адреса на е-пошта
 • презиме и име
 • податоци за врската
 • податоци за плаќањето
 • датум на раѓање (за транспортни услуги кадешто има специјална цена за деца)
 • согласност за соодветните одредби и услови
 • информации за резервација на седиште однапред
 • детали за багажот
 • јазик на доменот за резервирање
 • канал за резервирање (веб или апликација)

Ја имате и опцијата да дадете телефонски број за контакт во случај на доцнења или промени во возниот ред на вашето патување (незадолжително).

Овие податоци се обработуваат за резервирањето, обезбедувањето и обработката на транспортните услуги, вклучувајќи ја и услугата за клиенти, како и за исполнување на законските обврски.

Законската основа е член 6 пасус 1(б), (в) од ОРЗП.

Исто така, користиме некои од овие податоци за препорачување производи, погледнете во Клаузула 2.1.4 и за билтенот, погледнете во Клаузула 2.1.5 и за корисничката сметка, погледнете во Клаузула 2.1.6.

При резервирање билети за меѓународни транспортни услуги, се собираат и следните категории лични податоци во зависност од местото на заминување и пристигнување:

 • информации за полот
 • број на документ за идентификација, пасош или лична карта

Овие податоци се обработуваат за резервирањето, обезбедувањето и обработката на транспортните услуги, вклучувајќи ја и услугата за клиенти, како и за исполнување на законските обврски.

Ги проследуваме гореспоменатите податоци до соодветниот превозник или превозници, како и до јавните тела доколку постои соодветна обврска/овластување.

Законската основа е член 6 пасус 1(б) или (в) од ОРЗП.

Неопходните податоци за плаќање ќе бидат пренесени до давател на платежни услуги за безбедна обработка на плаќањата што сте ги отпочнале.

Нашите даватели на платежни услуги се:

Даватели на платежни услугиОпции за плаќање
Adyen N.V. 
Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Холандија 
Полиса за приватност: 
https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy

Кредитна картичка 
Swish 
Google Pay 
Apple Pay 
iDeal 
Dotpay 
Sofort/Klarna
PayU Bilgi Teknolojileri A.S. 
Otakcilar Cad. No: 78, Flat Ofis D-Blok 34050, Eyup - ISTANBUL 
Полиса за приватност: 
https://payu.in/privacy-policy
Кредитна картичка
Paymill Plus GmbH 
St.-Martin-Straße 63, 81669 Munich 
Полиса за приватност: 
https://www.paymill.com/en/privacy-policy/
Postfinance
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 
22-24 Boulevard Royal, 2449 Луксембург 
PПолиса за приватност 
https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full
PayPal
Satispay Europe S.A.
53 Boulevard Royal, 2449 Луксембург
PПолиса за приватност:
https://www.satispay.com/en-lu/privacy/privacy-policy/
Satispay

Законската основа е член 6 пасус 1(б) или (ѓ) од ОРЗП.

За одредени резервации, ги користиме и технологиите и услугите на Distribusion Technologies GmbH како обработувачи (Wattstrasse 10, 13355 Berlin, телефон: +49-30-3465507-50, е-пошта: dataprotection@distribusion.com).

2.1.4 Препорачување производи

Доколку е дозволено, може да ја искористиме адресата на е-пошта добиена во врска со резервирањето или транспортната услуга за да ви праќаме редовни понуди преку е-пошта за производи од нашата линија слични на оние што веќе сте ги купиле.

Користиме надворешни даватели на услуги за клиенти како обработувачи за да ви праќаме препораки за производи.

Ќе ги добивате овие препораки за производи од нас без разлика дали сте се претплатиле на билтенот или сте дале согласност за рекламни пораки преку е-пошта. На овој начин, сакаме да ви испорачаме информации за производи од нашата линија за кои можеби сте заинтересирани, врз основа на вашите неодамнешни набавки кај нас.

Законската основа е член 6 пасус 1(ѓ) од ОРЗП; нашиот легитимен интерес е да ве информираме за нашата линија на производи и да ви предложиме одредени производи.

Може во секое време да се спротивставите на користењето на вашата адреса на е-пошта за оваа цел со користење на врската за откажување на претплатата во делот за препорачување производи или со испраќање порака до unsubscribe@flixbus.com.

2.1.5 Билтен

Ако се регистрирате и за билтенот преку нашата врска за регистрација, од вас бараме да дадете согласност за обработката на вашите податоци (адреса на е-пошта, име и презиме, место на живеење) за да може редовно да ви го праќаме нашиот билтен преку е-пошта.

Како дел од вашата претплата на билтенот, ја добиваме и вашата согласност дека може да ја персонализираме содржината на нашиот билтен според вашите потреби и интереси.

За да ве регистрираме за нашиот билтен, ја користиме таканаречената двојна постапка за прифаќање. Тоа значи дека откако ќе се регистрирате, ќе ви испратиме е-пошта на адресата на е-пошта што сте ја дале барајќи од вас да потврдите дека сакате да го добивате билтенот. Доколку не ја потврдите вашата регистрација во рок од 24 часа, вашите информации ќе бидат блокирани и автоматски избришани по еден месец.

Билтенот може да се однесува на сите добра, услуги, производи, понуди и промоции што ги испорачува контролорот (Клаузула 1.2) и/или компаниите поврзани со контролорот, или партнерските компании.

Законската основа е член 6 пасус 1(а) од ОРЗП.

Освен тоа, ги зачувуваме IP-адресите што ги користите и времињата на регистрација и потврдување. Целта на постапката е да се докаже дека сте регистрирани и, доколку е неопходно, да може да се разјасни каква било злоупотреба на вашите лични податоци. Ако ги обработуваме вашите лични податоци за оваа цел, тоа се прави врз основа на нашите легитимни интереси за обезбедување усогласеност со и документирање на законските барања.

Законската основа е член 6 пасус 1(ѓ) од ОРЗП; нашиот легитимен интерес е да можеме да ја докажеме согласноста.

Може во секое време да го отповикате користењето на вашата адреса на е-пошта со користење на врската за откажување на претплатата на билтенот или со испраќање порака до unsubscribe@flixbus.com. Законитоста на операциите за обработка на податоците што се веќе извршени останува незасегната од отповикувањето.

Користиме надворешни даватели на услуги од информатичката технологија кои делуваат како обработувачи за да го дистрибуираме билтенот.

2.1.6 Корисничка сметка

Имате опција за создавање лична корисничка сметка кај нас. Во делот заштитен со лозинка на корисничката сметка, може практично да управувате со вашите резервации и да ги зачувувате податоците за идни патувања.

За да создадете корисничка сметка, се собираат следните задолжителни информации:

 • адреса на е-пошта
 • име и презиме
 • лозинка (самостојно избрана)

Ги користиме овие податоци за да управуваме со вашата корисничка сметка и да создаваме фактури.

Освен тоа, можете да внесете и број на мобилен телефон во вашата корисничка сметка за да може да стапиме во контакт со вас во случај на доцнење или промена на возниот ред на вашето патување (незадолжително).

Може, исто така, да изберете да ги зачувате следните дополнителни податоци на вашата корисничка сметка (незадолжително):

 • наслов
 • датум на раѓање
 • адреса (поштенски број, град и земја)
 • методи на плаќање

Овие податоци се користат за управување со вашата корисничка сметка и за издавање фактури, а може да се користат и за испраќање персонализирани препораки за производи (Клаузула 2.1.4) и - ако сте се регистрирале за оваа цел - за испраќање билтени (Клаузула 2.1.5).

Законската основа е член 6 пасус 1(а), (б) или (ѓ) од ОРЗП.

Ако сте ја дале вашата согласност, на вашиот уред се зачувуваат таканаречени постојани колачиња со функција „да се остане најавен“; нивната цел е да загарантираат дека не мора повторно да се најавувате при последователните посети на нашата интернет-страница. Оваа функција не ви е достапна доколку сте го деактивирале зачувувањето на таквите колачиња во поставувањањата на вашиот прегледувач.

Законската основа е член 6 пасус 1(ѓ) од ОРЗП.

Може да ја ажурирате или избришете корисничката сметка - а со тоа и вашите зачувани лични податоци - во секое време во вашата лична корисничка сметка.

2.1.7 Користење колачиња, приклучоци и други услуги

Кога ја посетувате нашата интернет-страница, информациите се зачувуваат во форма на колаче (мали текстуални датотеки) на вашиот терминал. Таму се зачувуваат информации за начинот на кој ја користите интернет-страницата (идентификација, датум на посета итн.). Користиме колачиња за да ви го олесниме користењето на нашата страница преку различни функции на услугите (како на пример, препознавање претходни посети) и на тој начин може подобро да ја приспособиме интернет-страницата кон вашите потреби.

Употребата на технички неопхподните колачиња е врз основа на чл. 6 (1) точка f од Општата директива за заштита на податоците. Наш легитимен интерес е да ви ги обезбедиме конкретните функционалности на нашите веб-локации, да ги подобриме и да ги гарантираме безбедноста и интегритетот на нашите веб-локации.

Може да спречите зачувување на колачињата и да ги избришете веќе постојните со соодветна промена на поставувањата на пребарувачот. Функцијата за помош на повеќето прегледувачи објаснува како може да ги направите овие поставувања. Меѓутоа, ако не ги прифатите колачињата, карактеристиките на услугите на интернет понудата може да не функционираат. Затоа, препорачуваме да ја оставите функцијата за колачиња вклучена.

Сеопфатни информации за начинот како да се направи тоа на голем број прегледувачи може да се најдат на следните веб-локации: youronlinechoices, Network Advertising Initiative и/или Digital Advertising Alliance. Таму ќе најдете и информации за тоа како може да избришете колачиња од компјутерот, како и општи информации за колачињата. Користиме различни типови колачиња:

Краткотрајни колачиња, кои се нарекуваат и привремени или „колачиња за сесија“, се колачиња кои се бришат откако ќе ја напуштите нашата интернет-страницата и ќе го затворите прегледувачот. На пример, овие колачиња обично ги зачувуваат поставувањата за јазикот или содржината на нарачката.

Постојаните или трајните колачиња остануваат зачувани дури и по затворањето на прегледувачот. Вака се овозможува, на пример, зачувување на статусот на најавување или на кои било внесени термини за пребарување. Користиме такви колачиња, меѓу другото, за мерење на опсегот или за рекламни цели. Постојаните колачиња автоматски се бришат по одреден период, што може да се разликува во зависност од колачето. Меѓутоа, овие колачиња може да ги избришете во секое време во поставувањата за безбедност на прегледувачот.

Освен т.н. „колачиња од првата страна“, што ги поставуваме како контролори за обработка на податоци, се користат и „колачиња од трети страни“, што ги нудат други оператори.

Како дел од управувањето со согласноста (банер за согласност), ви даваме можност да одлучите помеѓу користење колачиња и користење споредливи технологии. Овде може да најдете детален преглед со сеопфатни информации во врска со користените услуги и пристап до поставките за согласност, вклучувајќи ја и можноста за отповикување.

2.1.8 Машинско учење и динамичка адаптација на интернет-страница/апликација

Користиме машинско учење за да ги оптимизираме и автоматизираме нашите процеси. Ова вклучува учење на системска логика на одлучување заснована на случаи на употреба, т.е. системот може да учи од минатото и да користи алгоритми за да развие статистички модели кои може да се применат на слични задачи во иднина.

На пример, користиме машинско учење во заштитен и модел на распрскување за брзо и лесно да креираме приспособени понуди за патување за вас. За таа цел, користиме рамковни податоци, особено кориснички ID, соодветната историја на патувања и пребарување и IP-адреса. 

Покрај тоа, користиме податоци за автоматско приспособување на интернет-страницата и апликацијата за да ви го понудиме најдоброто можно искуство. На пример, може да ја користиме вашата историја на купување за да ви понудиме дополнителни услуги (пример: додавање резервација на седиште, купување дополнителен багаж итн...) или да ви помогнеме при патувањето како корисник (пример: ако имате претстојно патување во блиска иднина, би можеле да ви укажеме на следење во реално време на автобусот).

За таа цел, покрај податоците за рамката наведени погоре, ја користиме и историјата на купување и контактите со Flix преку Услугата за корисници. Податоците се шифрирани за да се обезбеди дополнителен слој заштита.

Оваа обработка ја засноваме на нашиот легитимен интерес во согласност со чл. 6 ст. 1 (ѓ) ОРЗП, бидејќи имаме економски интерес да ви го понудиме најсоодветното искуство. Исто така имате корист од ова, бидејќи добивате понуда за патување приспособена на вашите потреби наместо стандардна препорака, или ве пренасочуваме кон услуги што ќе имаат корист од вашето планирање, патување и искуство по патувањето.

Ако сакате да се спротивставите на обработката на податоците за целите на машинско учење или динамично приспособување на интернет-страницата/апликацијата, може да го сторите тоа во секое време во согласност со законските одредби со приговарање на оваа е-пошта data.protection@flixbus.com. Имајте предвид дека тогаш ќе добивате само стандардни услуги.

2.1.9 Спречување измама

За да спречиме лажни резервации, обработуваме податоци поврзани со нарачката, на пр., IP-адреса, име, адреса на е-пошта.

Тоа е законски според член 6 став 1 (ѓ) од Општата директива за заштита на податоците. Нашиот легитимен интерес е да спречиме да бидеме жртви на измама и да трпиме финансиски загуби.

Во поединечни случаи, одлуката за откажување може да се случи по резервацијата врз основа на автоматизирана одлука. Логиката за ова се заснова на збир на внатрешни алгоритми кои ги обработуваат релевантните податочни точки и ни обезбедуваат оценки за совпаѓање со различни лажни обрасци или ги споредуваат податочните точки со прагови и вредности типични за лажни обрасци со цел да откриеме лажни резервации. Доколку сакате да ја оспорите оваа одлука, да изразите сопствено гледиште или да добиете интервенција на човек од делот на контролорот, обратете се до data.protection@flixbus.com.

2.2 Услуга за клиенти

Кога контактирате со нашата услуга за клиенти, ги собираме личните податоци што ни ги давате на ваша сопствена иницијатива. На пример, може да ни го испратите тоа преку е-пошта, телефон или писмо. Вашите лични податоци ќе се употребат само за да стапиме во контакт со вас или за целта за која сте ни ги дале тие податоци, на пр. обработка на вашите барања, техничка администрација или администрација на клиенти.

Овие податоци (вклучувајќи ги информациите за средствата за комуникација, како што се адресата на е-пошта, телефонскиот број) се даваат на доброволна основа. Ги користиме податоците за обработка на вашата загриженост, за исполнување на законските обврски, доколку е неопходно, и за административни цели.

Законската основа е член 6 пасус 1(б), (в) или (ѓ) од ОРЗП.

Во случај на барање преку телефон, вашите податоци, исто така, се обработуваат од телефонските апликации и делумно, исто така, преку систем за говорен дијалог за да добиеме поддршка за дистрибуцијата и обработката на барањата.

За нашата услуга за клиенти, користиме надворешни даватели на услуги за клиенти како обработувачи.

2.3 Присуство на каналите на социјалните медиуми

Присутни сме на социјалните медиуми (тековно: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok). Доколку имаме контрола врз обработката на вашите податоци, гарантираме дека се почитуваат важечките прописи за заштита на податоци.

Освен ние, следните компании се одговорни за присуството на компанијата во рамките на значењето на ОРЗП и други прописи за заштита на податоци:

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирска)

Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирска)

Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ирска)

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House Wilton Place, Dublin 2, Ирска)

TikTok (TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ирска)

Би сакале да нагласиме дека вашите податоци може да се обработуваат надвор од Европската унија.

Законската основа за обработка на вашите лични податоци од наша страна е член 6 пасус 1(ѓ) од ОРЗП. Нашиот легитимен интерес се ефикасните информации и комуникации.

Дополнителни информации за законите за заштита на податоци во однос на нашето корпоративно присуство на каналите на социјалните медиуми може да се најдат тука:

Facebook: https://www.facebook.com/notes/flixbus/facebook-fanpage-datenschutzrichtlinie/2107777085936747/

Instagram: https://www.facebook.com/policy.php

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

TikTok: https://www.tiktok.com/i18n/Privacy/

2.4 Извештај за Speakout@Flix (портал за укажувачи)

Кога ќе остварите во контакт со нас преку порталот за укажување, „Speakout@Flix“, ги собираме личните податоци што ги давате на ваша иницијатива (на пр., име и адреса на е-пошта). Можете да направите извештај преку веб-порталот или преку телефон. 

Личните податоци ќе се користат само за обработка на вашиот извештај и за потенцијални внатрешни истраги спроведени по вашиот извештај.

Законската основа е чл. 6 ст. 1(а) од ОРЗП.

Вашите податоци се даваат доброволно, а сите извештаи може да ги направите анонимно. 

Според чл. 6 ст. 1(в) од ОРЗП, ние сме законски обврзани да ги пренесеме вашите податоци на јавните органи доколку тоа биде побарано. 

Нашиот веб-портал користи надворешен давател на услуги (Convercent, Inc.) како обработувач.