Политика за приватност на апликацијата

Од оваа политика (во понатамошниот текст „Политика за приватност“) ќе разберете како ви се обработуваат податоците и кои ви се правата на приватност кога ја употребувате F FlixBus: Патување со автобус низ Европа (во понатамошниот текст „апликација”) од FlixBus.

Дополнителни правни информации може да најдете овде:

Одредби и услови за резервирање (TCB)
Одредби и услови за превоз (TCC)

1.    Име и адреса на контролорот

Контролорот на обработката на податоците (Чл. 4(7) од Општата директива за заштита на податоците) е:
Flix SE
Friedenheimer Brücke 16
80639 Munich
Телефон: +49 (0)30 300 137 300
Е-пошта: service@flixbus.de 
Дополнителни информации за нашата компанија може да се најдат во правната напомена

2.    Податоци за контакт на службеникот за заштита на податоци

Службеникот за заштита на податоци на нашата компанија ви е достапен во секое време за да одговори на сите ваши прашања и како лице за контакт на темата за заштита на податоци:
Flix SE
Friedenheimer Brücke 16
80639 Munich
Е-пошта data.protection@flixbus.com
За општи прашања за FlixBus, обратете се на service@flixbus.de.

3.    Законска основа за обработка на податоците 

Обработката на личните податоци е дозволена ако се почитува барем една законска основа наведена подолу:

 • Член 6 пара. 1(а) од Општата директива за заштита на податоците: субјектот на податоците ја дал неговата/нејзината согласност за обработка на личните податоци кои се однесуваат на него/неа за една или повеќе специфични цели;
 • Член 6 пара. 1(б) од Општата директива за заштита на податоците: обработката е неопходна за исполнување на договор каде субјектот на податоците е договорна страна или за да се преземат мерки на барање на субјектот на податоци пред неговото пристапување кон договорот;
 • Член 6 пара. 1(в) од Општата директива за заштита на податоците: обработката е неопходна за да се исполни законската обврска на која контролорот е предмет (на пр., обврска за законско задржување);
 • Член 6 пара. 1(г) од Општата директива за заштита на податоците: обработката е неопходна за заштита на виталните интереси на субјектот на податоците или друго физичко лице;
 • Член 6 пара. 1(д) од Општата директива за заштита на податоците: обработката е неопходна за извршување задача што се спроведува за јавен интерес или за извршување јавно овластување на контролорот утврдено со закон, или
 • Член 6 пара. 1(ѓ) од Општата директива за заштита на податоците: обработката е неопходна за заштита на легитимните интереси на контролорот или трета страна, освен ако не преовладаат спротивните интереси или права на субјектот на податоците (особено кога субјектот на податоците е дете). 

За обработката што ја вршиме ние, како важечката законска основа ја наведуваме Клаузула 12. Обработката може, исто така, да се заснова на повеќе од една законска основа.

4.    Категории на примачи

Во одредени услови, ги пренесуваме вашите лични податоци до нашите подружници или личните податоци од нашите подружници се пренесуваат до нас, доколку тоа е дозволено.

Како и секоја голема компанија и ние користиме надворешни домашни и странски даватели на услуги за справување со нашите деловни трансакции и работиме со партнерски компании дома и во странство. Тие вклучуваат, на пример:

 • превозници (може да најдете преглед на тековните превозници тука)
 • даватели на (ИТ) услуги
 • финансиски институции и даватели на платежни услуги
 • продажни партнери
 • даватели на услуги за клиенти (внатрешни/надворешни)
 • оператори на продавници
 • компании за обезбедување
 • (патнички) осигурители
 • други партнери ангажирани за нашите деловни операции (на пр., ревизори, банки, осигурителни компании, адвокати, надзорни органи, други страни кои учествуваат во преземања компании)

Давателите на услуги и партнерските компании мора да обезбедат гаранции дека од нивна страна се спроведени соодветни технички и организациски мерки на таков начин што обработката ќе ги исполнува законските барања и правата на субјектите за податоци ќе бидат заштитени.

Ги пренесуваме личните податоци до јавни тела и институции (на пр., полиција, јавен обвинител, надзорни органи) доколку постои соодветна обврска/овластување.

За обработката што ја вршиме ние, ги наведуваме категориите на примателите на податоците во Клаузула 12.

5.    Барања за пренос на лични податоци во трети земји

Како дел од нашите деловни односи, вашите лични податоци може да се споделат со или да се откријат на трети страни кои, исто така, може да се наоѓаат надвор од Европската економска зона (ЕЕЗ), т.е., во трети земји. 

Доколку е неопходно, ќе ве информираме за соодветните особености за преносот во трети земји во врска со обработката што ја вршиме ние. 

Европската комисија потврдува дека некои трети земји имаат заштита на податоците што е споредлива со стандардот на ЕЕЗ преку таканаречените одлуки за адекватност (список на тие земји и примерок од одлуките за адекватност може да се преземе од: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html). 

Меѓутоа, во други трети земји во кои може да се пренесат личните податоци, можеби нема соодветно високо ниво на заштита на податоците поради недостаток на законски одредби. Во таков случај, се уверуваме дека заштитата на податоците е адекватно загарантирана. 

Тоа е можно, на пример, преку обврзувачките прописи на компаниите (наречени „обврзувачки корпоративни правила“), стандардните договорни клаузули на Европската комисија за заштита на личните податоци, сертификати и прифатени кодекси на однесување.

Доколку е неопходно за вашата резервација и поврзаното обезбедување и спроведување на транспортните услуги, преносот на личните податоци потребен за таа цел во трети земји е дозволен во согласност со член 49 пара. 1(б) од Општата директива за заштита на податоците.

Контактирајте со нашиот службеник за заштита на податоци доколку сакате подетални информации на оваа тема.

6.    Период на чување и бришење на податоците

Периодот на чување на собраните лични податоци зависи од целта за која ги обработуваме податоците. Податоците ќе се чуваат толку долго колку што е неопходно за да се постигне предвидената цел. 

Во случај кога ние ја вршиме обработката, наведуваме колку долго ќе ги чуваме податоците. Ако подолу не е наведен точен период на чување, вашите лични податоци ќе бидат избришани или блокирани штом целта или законската основа за чувањето повеќе нема да важи. 

Меѓутоа, чувањето може да се врши и по наведеното време во случај на (неминовен) законски спор со вас, или ако се иницираат други законски постапки, или ако чувањето е пропишано со законски прописи на кои, ние како контролор, сме предмет. Ако истече периодот на чување пропишан со законските прописи, личните податоци ќе бидат блокирани или избришани освен ако од нас не се бара понатамошно чување и ако има законска основа за тоа

7.    Автоматско одлучување (вклучувајќи и профилирање)

Немаме намера да ги користиме кои било лични податоци собрани од вас за каква било обработка што вклучува автоматско одлучување (вклучувајќи и профилирање). Доколку сакаме да ги спроведеме овие постапки, ќе ве информираме за тоа посебно во согласност со правните одредби.

8.    Отсуство на обврска да бидат дадени личните податоци

Во основа, ние не склучуваме договори според кои ние зависиме од вас претходно да ни дадете лични податоци. Во принцип, не постои никаква законска или договорна обврска да ни ги дадете вашите лични податоци; меѓутоа, можеби ќе можеме да испорачаме само одредени понуди до ограничен степен, или воопшто нема да може да испорачаме, ако не ни ги дадете податоците што се потребни за тоа. 

9.    Законска должност да се пренесат одредени податоци

Во одредени околности, може да бидеме предмет на специјална законска обврска да ги дадеме личните податоци на трети страни, особено на јавни тела.

10.    Безбедност на податоците

Користиме соодветни технички и организациски мерки за заштита на вашите податоци од случајна или намерна манипулација, делумно или целосно губење или уништување или од неовластен пристап од трети страни, земајќи ги предвид најновата технологија, трошоците за спроведување и природата, опсегот, контекстот и целта на обработката, како и постоечките ризици од повреда на податоците (вклучувајќи ги можноста и влијанието на таков настан) на субјектот на податоците. Нашите безбедносни мерки постојано се подобруваат за да ги земеме предвид технолошките развои.

Со задоволство ќе ви дадеме дополнителни информации за ова врз основа на барање. Контактирајте со нашиот службеник за заштита на податоци или нашиот CISO (главен службеник за безбедност на информациите) во врска со ова.

Неговите податоци за контакт се:
Flix SE
Friedenheimer Brücke 16
80639 Munich
Е-пошта: it-security@flixbus.com

11.    Вашите права

Како субјект на податоци, може да ги заштитите вашите права што се однесуваат вашите лични податоци во секое време, особено ако ни се обратите, за која цел ќе ги употребите податоците за контакт дадени во Клаузула 1. Субјектите на податоци ги имаат следните права според Општата директива за заштита на податоците:

Право на информации
Може да побарате информации во согласност со член 15 од Општата директива за заштита на податоците за вашите лични податоци што ги обработуваме ние. Во вашето барање за информации, треба да ја разјасните вашата загриженост за да ни го олесните собирањето на неопходните податоци. Врз основа на барањето, ќе ви дадеме примерок од податоците кои се предмет на обработката. Имајте предвид дека вашето право на информации може да биде ограничено во одредени околности во согласност со законските одредби.

Право на исправка
Ако информациите кои се однесуваат на вас не се (повеќе) точни, може да побарате исправка во согласност со член 16 од Општата директива за заштита на податоците. Ако вашите податоци се некомплетни, може да побарате комплетирање.

Право на бришење
Може да побарате бришење на вашите лични податоци во согласност со одредбите на член 17 од Општата директива за заштита на податоците. Вашето право на бришење зависи, меѓу другото, од тоа дали податоците кои се однесуваат на вас сè уште ни се потребни за да ги спроведуваме нашите законски задолженија.

Право на ограничување на обработката
Во согласност со одредбите на член 18 од Општата директива за заштита на податоците, имате право да побарате ограничување на обработката на податоците кои се однесуваат на вас.

Право на преносливост на податоците
Во согласност со одредбите на член 20 од Општата директива за заштита на податоците, имате право да ги примите податоците што сте ни ги дале во структуриран, вообичаено употребуван формат читлив со машина или да побарате пренос кај друг контролор.

Право на спротивставување
Во согласност со член 21 пара. 1 од Општата директива за заштита на податоците, имате право во секое време да се спротивставите на обработката на вашите податоци од причини кои се однесуваат на вашата специфична ситуација. Може во секое време да се спротивставите на добивањето реклами со важност во иднина, во согласност со член 21 пара. 2 од Општата директива за заштита на податоците (спротивставување на рекламирање во случај на директно рекламирање).

Право на жалба
Доколку мислите дека не сме ги почитувале одредбите од прописите за заштита на податоци при обработката на вашите податоци, може да вложите жалба до надзорниот орган за заштита на податоци за обработката на вашите лични податоци, како на пример до надзорниот орган за заштита на податоци под чија надлежност припаѓаме: 
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht [Баварска државна канцеларија за надзор на заштитата на податоците], Promenade 18, 91522 Ansbach

Право на повлекување на согласноста
Може во секое време да ја повлечете согласноста за обработка на вашите податоци со важност во иднина. Тоа важи и за изјавите за согласност што се издадени пред да влезе во сила Општата директива за заштита на податоците, т.е., пред 25.05.2018 год.

12.    Употреба на апликацијата

Може да резервирате и да управувате со транспортните услуги со помош на апликацијата. Собираме, чуваме и обработуваме лични податоци кога се инсталира и употребува апликацијата.

12.1    Овозможување на апликацијата

Од технички причини, потребна е размена на податоци меѓу апликацијата и нашиот систем за сервер со цел да можеме да ви ја овозможиме употребата на апликацијата и да ја гарантираме стабилноста и сигурноста на апликацијата. Следните податоци ќе бидат обработени за таа цел:
Податоци за пристап, што се состојат од:

•    IP адреса
•    Датум и време на барање
•    Разлика во временската зона  вп однос на Средното време по Гринич (GMT)
•    Содржина на барањето 
•    Статус на пристап/код за статус на HTTP
•    Пренесена количина податоци во секој случај поединечно
•    Интернет-страница од каде потекнува барањето
•    Прелистувач
•    Оперативен систем и неговиот интерфејс
•    Јазик и верзија на апликацијата
•    Име на вашиот мобилен уред
•    Јазик, регион и верзија на мобилниот уред
•    Идентификатор на реклами (изборно)

Користиме даватели на ИТ услуги за нарачана обработка на податоците со цел хостирање на апликацијата и за статистички проценки на податоците за пристап.

Законската основа е член 6 пара. 1(ѓ) од Општата директива за заштита на податоците. Нашиот легитимен интерес е да можеме правилно да ви ги ставиме интернет-страниците на располагање.

12.2    Овластувања за пристап

На апликацијата ѝ е потребен пристап до различните функции и интерфејси на вашиот мобилен уред. За таа цел, мора да ѝ дадете одредени овластувања на апликацијата. Системот за овластување зависи од спецификациите на вашиот оперативен систем. На пример, поединечните овласувања може да се комбинираат во категории на овласувања на вашиот мобилен уред, при што вие може да се согласите со категоријата за овластување генерално. 

Имајте предвид дека може да се употребуваат само ограничени функции на апликацијата без овласувањата што ги побарала апликацијата.

12.2.1    Овластувања за пристап (сите мобилни уреди)

На апликацијата ѝ е потребна интернет конекција со цел размена на податоци со системот за сервер.
Мора да биде активирано примањето заднински известувања за да може информациите за резервацијата да бидат ажурирани.
Ако го дадете соодветното овластување, ќе бидат обработувани податоците за вашата локација во позадина (изборно) со цел да ви бидат овозможени основните информации за патувањето (време на пристигнување, можности за пренос итн.) на вашиот мобилен уред за време на патувањето.

12.2.2    Податоци за локација (сите мобилни уреди)

Апликацијата може да ве информира кога се приближувате до вашата станица за дестинација/трансфер. За да го направи тоа, апликацијата треба да пристапи до податоците за локацијата од вашиот уред и за тоа е потребна ваша согласност. Може да го направите тоа ако ѝ дадете пристап на апликацијата на вашиот уред до геолокацијата на уредот. Во иднина, може да ја повлечете согласноста во секое време со одземање на дозволата на апликацијата да пристапува до податоците за локацијата на уредот во поставките на уредот.

Законската основа е чл. 6 ставка 1(а) од ОРЗП. Дел 25 ставка 1 од TDDDG (Telekommunikation-Digitale-Dienste-Datenschutz-Gesetz).

12.2.3    Андроид

Ако користите мобилен уред со оперативен систем Андроид, може да го активирате пристапот до вашиот календар за да додадете резервации во календарот (изборно).

12.2.4    Apple iOS

Ако користите мобилен уред со оперативен систем Apple iOS, може да го активирате приемот на известувања (известувања со автоматска порака) (изборно). 

12.3    Обрасци за контакт

Кога се користат обрасци за контакт, се обработуваат податоците што се пренесуваат на овој начин (на пр., титула, презиме и име, адреса, компанија, адреса за е-пошта и време на пренос, тема на барањето).

Обработката на податоците од образецот за контакт се врши за да се обработат прашањата, и во зависност од темата на вашето барање, или според законската основа на член 6 пара. 1(б) од Општата директива за заштита на податоците, доколку се однесува на барање поврзано со договор, или во други случаи според законската основа на член 6 пара. 1(ѓ) од Општата директива за заштита на податоците, нашиот легитимен интерес е да ги обработуваме барањата за контакт.

Користиме даватели на услуги за клиенти со нарачана обработка на податоците за да одговориме на барањата доставени преку нашите обрасци за контакт.

Освен тоа, ги зачувуваме податоците од обрасците за контакт како и соодветната IР-адреса за да ги почитуваме нашите обврски за обезбедување докази, да обезбедиме усогласеност со и документирање на законските обврски, да можеме да разјасниме каква било злоупотреба на вашите лични податоци и да ја загарантираме безбедноста на нашите системи. 

Законската основа е член 6 пара. 1(в) или (ѓ) од Општата директива за заштита на податоците.

12.4    Резервирање, извршување и спроведување на транспортните услуги

При резервирање билети за транспортни услуги, ги собираме, чуваме и обработуваме следните категории лични податоци:

•    адреса за е-пошта
•    презиме и име/имиња
•    адреса за наплата и даночен број (изборно)
•    податоци за врската
•    податоци за плаќањето/методот на плаќање
•    датум на раѓање 
•    телефонски број
•    согласност за соодветните одредби и услови 
•    согласност за добивање билтени (изборно)
•    информации за резервација на седиште однапред
•    детали за багажот
•    јазикот на вашиот мобилен уред 
•    канал за резервирање (веб или апликација)
•    донација на CO2 (изборно)

Ја имате и опцијата да дадете телефонски број за контакт во случај на доцнења или промени во возниот ред на вашето патување (изборно).

Овие податоци се обработуваат за резервирањето, обезбедувањето и спроведувањето на транспортните услуги, вклучувајќи ја и услугата за клиенти, како и за исполнување на законските обврски. 

Законската основа е член 6 пара. 1(б), (в) од Општата директива за заштита на податоците.

Исто така, користиме некои од овие податоци за препорачување производи (погледнете во Клаузула 12.5), за билтенот (погледнете во Клаузула 12.6) и за корисничката сметка (Андроид) (погледнете во Клаузула 12.7).

При резервирање билети за меѓународни транспортни услуги, се собираат и следните категории лични податоци во зависност од местото на заминување и пристигнување:

•    информации за полот
•    националност
•    број на лична карта, пасош, извод од матична книга на родени или број на идентификација
•    информации во врска со мерките за запирање на пандемијата со КОВИД-19 (коронавирус) (за повеќе информации на оваа тема, погледнете на https://www.flixbus.mk/politika-za-privatnost-covid-19)

Тие податоци се обработуваат за резервацијата, обезбедувањето и спроведувањето на транспортните услуги, како и за исполнувањето на законските обврски согласно националното законодавство на местото на заминување и пристигнување. 

Ги проследуваме гореспоменатите податоци до соодветниот превозник или превозници, како и до јавните тела доколку постои соодветна обврска/овластување.

Законската основа е член 6 пара. 1(б) или (в) од Општата директива за заштита на податоците.

Неопходните податоци за плаќање ќе бидат пренесени до давател на платежни услуги за безбедна обработка на плаќањата што сте ги отпочнале.

Нашите даватели на платежни услуги се:

Даватели на платежни услугиОпции за плаќање
Adyen N.V.
Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Netherlands
Полиса за приватност:
https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy

Кредитна картичка
Swish
Google Pay
Apple Pay
iDeal
Dotpay
Sofort/Klarna
PayU Bilgi Teknolojileri A.S.
Otakcilar Cad. No.: 78, Flat Ofis D-Blok 34050, Eyup - ISTANBUL
Полиса за приватност:
https://payu.in/privacy-policy
Кредитна картичка
Ratepay GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin, Germany
https://www.ratepay.com/legal-payment-dataprivacy/
Директно дебитно плаќање
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal, 2449 Луксембург
Полиса за приватност:
https://www.braintreepayments.com/de/legal/braintree-privacy-policy
PayPal
Satispay Europe S.A.
53 Boulevard Royal, 2449 Луксембург
PПолиса за приватност:
https://www.satispay.com/en-lu/privacy/privacy-policy/
Satispay

Законската основа е член 6 пара. 1(б) или (ѓ) од Општата директива за заштита на податоците.

12.5    Препорачување производи

Доколку е дозволено, може да ја искористиме адресата за е-пошта добиена во врска со резервирањето или транспортната услуга за да ви праќаме редовни понуди преку е-пошта за производи од нашата линија слични на оние што веќе сте ги купиле.

Користиме надворешни даватели на услуги за клиенти како обработувачи за да ви праќаме препораки за производи.

Ќе ги добивате овие препораки за производи од нас без разлика дали сте се претплатиле на билтенот или сте дале согласност за рекламни пораки преку е-пошта. На овој начин, сакаме да ви испорачаме информации за производи од нашата линија за кои можеби сте заинтересирани, врз основа на вашите неодамнешни набавки кај нас.

Законската основа е член 6 пара. 1(ѓ) од Општата директива за заштита на податоците; нашиот легитимен интерес е да ве информираме за нашата линија на производи и да ви предложиме одредени производи. 

Може во секое време да се спротивставите на користењето на вашата адреса за е-пошта за оваа цел со користење на врската за откажување на претплатата во делот за препорачување производи или со испраќање порака до unsubscribe@flixbus.com. 

12.6    Билтен

Ако се регистрирате и за билтенот преку нашата врска за регистрација, од вас бараме да дадете согласност за обработката на вашите податоци (адреса за е-пошта, име и презиме, место на живеење) за да може редовно да ви го праќаме нашиот билтен преку е-пошта. 

Како дел од вашата претплата на билтенот, ја добиваме и вашата согласност дека може да ја персонализираме содржината на нашиот билтен според вашите потреби и интереси.

За да ве регистрираме за нашиот билтен, ја користиме двојната постапка за прифаќање. Тоа значи дека откако ќе се регистрирате, ќе ви испратиме е-пошта на адресата за е-пошта што сте ја дале барајќи од вас да потврдите дека сакате да го добивате билтенот. Доколку не ја потврдите вашата регистрација во рок од 24 часа, вашите информации ќе бидат блокирани и автоматски избришани по еден месец.

Билтенот може да се однесува на сите добра, услуги, производи, понуди и промоции што ги испорачува контролорот (Клаузула 1) и/или компаниите поврзани со контролорот, или партнерските компании. 

Законската основа е член 6 пара. 1(а) од Општата директива за заштита на податоците.

Освен тоа, ги зачувуваме IP-адресите што ги користите и времињата на регистрација и потврдување. Целта на постапката е да се докаже дека сте регистрирани и, доколку е неопходно, да може да се разјасни каква било злоупотреба на вашите лични податоци. Ако ги обработуваме вашите лични податоци за оваа цел, тоа се прави врз основа на нашите легитимни интереси за обезбедување усогласеност со и документирање на законските барања. 

Законската основа е член 6 пара. 1(ѓ) од Општата директива за заштита на податоците; нашиот легитимен интерес е да можеме да ја докажеме согласноста.

Може во секое време да го отповикате користењето на вашата адреса за е-пошта со користење на врската за откажување на претплатата на билтенот или со испраќање порака до unsubscribe@flixbus.com. Законитоста на операциите за обработка на податоците што се веќе извршени останува незасегната од отповикувањето.

Користиме надворешни даватели на услуги од информатичката технологија кои делуваат како обработувачи за да го дистрибуираме билтенот.

12.7    Колачиња и слични технологии

Апликацијата се служи со колачиња и слични технологии. 

Освен колачињата од првите страни, што ги поставуваме како контролори, се користат и колачиња од трети страни, што ги нудат други оператори. 

Како дел од управувањето со согласноста (банер за согласност), ви даваме можност да одлучите помеѓу користење колачиња и користење слични технологии. 

Овде може да најдете детален преглед со сеопфатни информации во врска со користените услуги и пристап до поставките за согласност, вклучувајќи ја и можноста за отповикување, во поставките на апликацијата.

12.8    Спречување измама

За да спречиме лажни резервации, обработуваме податоци поврзани со нарачката, на пр., IP-адреса, име, адреса на е-пошта.

Тоа е законски според член 6 став 1 (ѓ) од Општата директива за заштита на податоците. Нашиот легитимен интерес е да спречиме да бидеме жртви на измама и да трпиме финансиски загуби.

Во поединечни случаи, одлуката за откажување може да се случи по резервацијата врз основа на автоматизирана одлука. Логиката за ова се заснова на збир на внатрешни алгоритми кои ги обработуваат релевантните податочни точки и ни обезбедуваат оценки за совпаѓање со различни лажни обрасци или ги споредуваат податочните точки со прагови и вредности типични за лажни обрасци со цел да откриеме лажни резервации. Доколку сакате да ја оспорите оваа одлука, да изразите сопствено гледиште или да добиете интервенција на човек од делот на контролорот, обратете се до data.protection@flixbus.com.

12.9    Услуга за клиенти

Кога контактирате со нашата услуга за клиенти, ги собираме личните податоци што ни ги давате на ваша сопствена иницијатива. На пример, може да ни го испратите тоа преку е-пошта, телефон или писмо. Вашите лични податоци ќе се употребат само за да ви се обратиме или за целта за која сте ни ги дале тие податоци, на пр., обработка на вашите барања, техничка администрација или администрација на клиенти.

Овие податоци (вклучувајќи ги информациите за средствата за комуникација, како што се адресата за е-пошта, телефонскиот број) се даваат на доброволна основа. Ги користиме податоците за обработка на вашата загриженост, за исполнување на законските обврски, доколку е неопходно, и за административни цели.

Законската основа е член 6 пара. 1(б), (в) или (ѓ) од Општата директива за заштита на податоците.

Во случај на барање преку телефон, вашите податоци, исто така, се обработуваат од телефонските апликации и делумно, исто така, преку систем за говорен дијалог за да добиеме поддршка за дистрибуцијата и обработката на барањата. 

За нашата услуга за клиенти, користиме надворешни даватели на услуги за клиенти како обработувачи.

12.10    Присуство на социјални медиуми

Присутни сме на социјалните медиуми (тековно: Facebook, Instagram, LinkedIn and Twitter). Доколку имаме контрола врз обработката на вашите податоци, гарантираме дека се почитуваат важечките прописи за заштита на податоци. 

Освен ние, следните компании се одговорни за присуството на компанијата во рамките на значењето на Општата директива за заштита на податоците и други одредби за заштита на податоци:

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирска)
Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирска)
Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ирска)
LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House Wilton Place, Dublin 2, Ирска)

Би сакале да нагласиме дека вашите податоци може да се обработуваат надвор од Европската унија.

Законската основа за обработка на вашите лични податоци од наша страна е член 6 пара. 1(ѓ) од Општата директива за заштита на податоците. Нашиот легитимен интерес се ефикасните информации и комуникации.

Дополнителни информации за правата на приватност во однос на нашето корпоративно присуство на каналите на социјалните медиуми може да се најдат тука:
Facebook: https://www.facebook.com/notes/flixbus/facebook-fanpage-datenschutzrichtlinie/2107777085936747/
Instagram: https://www.facebook.com/policy.php
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Датум на верзијата: 24.11.2023