Законски пропишани попусти во Полска

1. 100% - Граничари - нелегална миграција

Граничари при извршување службена должност поврзана со спречување и справување со нелегална миграција којашто се одвива на патните линии од посебно меѓународно значење

- важи за редовни, брзи и експресни линии

2. 95% - Придружници на слепи лица

водич или негувател којшто придружува слепо лице за време на патувањето

- важи за редовни, брзи и експресни линии

3. 95% - Негувател на воен инвалид

водич или негувател којшто придружува воен инвалид кој се смета за работонеспособен и кој не е способен за самостојно живеење

- важи за редовни, брзи и експресни линии

4. 95% - Негуватели на лица кои не се способни за самостојно живеење

водич или негувател којшто придружува лице кое не е способно за самостојно живеење

- важи за редовни, брзи и експресни линии

5. 93% - Слепи лица

слепи лица кои се смета дека не се способни за самостојно живеење

- важи за редовни линии

6. 78% - Граничари

Граничари во униформа при извршување службена должност поврзана со заштита на државните граници, како и при спроведување притворени лица, патролирање или вршење активности поврзани со гранична контрола

- важи за редовни и брзи линии

7. 78% - Царински и даночни службеници

Царински и даночни службеници при вршење службени контроли предвидени во член V од Законот за национална даночна служба од 16 ноември 2016 година (Службен весник, точка 1947)

- важи за редовни и брзи линии

8. 78% - Полициски службеници

униформирани полициски службеници при спроведување притворени лица или заштитен имот, при пренесување специјална пратка, патролирање или помагање на правосудните органи

- важи за редовни и брзи линии

9. 78% - Воени полициски службеници

воени полициски службеници и органи за спроведување на военото право кои извршуваат службени патролни должности и други службени должности во превозни средства

- важи за редовни и брзи линии

10. 78% - Деца со попреченост

деца и адолесценти (до 24-годишна возраст) со попреченост или хендикеп, за превоз од нивното место на живеење или на престојување до:

градинки, училишта, високообразовни установи, установи за згрижување и едукација, едукативни установи за обука, специјални едукативни училишни центри, специјални едукативни центри, центри што им овозможуваат на децата и на адолесцентите да ги исполнат обврските кон училиштето и кон учењето, центри за рехабилитација и едукација, социјални центри, центри за поддршка, здравствени установи, клиники за психолошко и педагошко советување, вклучително и специјалистички клиники и рехабилитациски престои - и назад

- важи за редовни, брзи и експресни линии

11. 78% - Негуватели на деца и адолесценти со попреченост

родител или негувател којшто придружува дете или адолесцент со попреченост или хендикеп, при патување до:

градинки, училишта, високообразовни установи, установи за згрижување и едукација, едукативни установи за обука, специјални едукативни училишни центри, специјални едукативни центри, центри што им овозможуваат на децата и на адолесцентите да ги исполнат обврските кон училиштето и кон учењето, центри за рехабилитација и едукација, социјални центри, центри за поддршка, здравствени установи, клиники за психолошко и педагошко советување, вклучително и специјалистички клиники и рехабилитациски престои - и назад

- важи за редовни, брзи и експресни линии

12. 78% - Воени инвалиди кои не се способни да работат и да живеат самостојно

воен инвалид кој се смета за целосно работонеспособен и кој не е способен за самостојно живеење

- важи за редовни, брзи и експресни линии

13. 78% - Војници кои не извршуваат службена должност

војници кои не извршуваат службена должност, со исклучок на периодична и резервна должност, и лица кои ја отслужуваат својата должност под еквивалентни услови

- важи за редовни и брзи линии

14. 78% - Деца до 4-годишна возраст

деца до 4-годишна возраст кои имаат сопствено седиште

- важи за редовни и брзи линии

15. 78% - Слепи лица - цивилни жртви од воени операции

слепи лица - цивилни жртви од воени операции кои се смета дека не се способни за самостојно живеење

- важи за редовни, брзи и експресни линии

16. 78% - Студенти со попреченост

студенти (до 26-годишна возраст) со попреченост или хендикеп, за превоз од нивното место на живеење или на престојување до:

градинки, училишта, високообразовни установи, установи за згрижување и едукација, едукативни установи за обука, специјални едукативни училишни центри, специјални едукативни центри, центри што им овозможуваат на децата и на адолесцентите да ги исполнат обврските кон училиштето и кон учењето, центри за рехабилитација и едукација, социјални центри, центри за поддршка, здравствени установи, клиники за психолошко и педагошко советување, вклучително и специјалистички клиники и рехабилитациски престои - и назад

- важи за редовни, брзи и експресни линии

17. 51% - Слепи лица

слепи лица кои се смета дека не се способни за самостојно живеење

- важи за брзи и експресни линии

18. 51% - Ветерани

ветерани и други лица што исполнуваат услови - пензионери, инвалиди и лица што примаат пензиски или семеен додаток

- важи за редовни и брзи линии

19. 51% - Антикомунистички опозициски активисти и луѓе репресирани од политички причини

- важи за редовни и брзи линии

20. 49% - Лица кои не се способни за самостојно живеење

лица кои не се способни за самостојно живеење, со исклучок на слепи лица кои се смета дека не се способни за самостојно живеење

- важи за редовни линии

21. 37% - Деца над 4-годишна возраст

деца над 4-годишна возраст до почетокот на задолжителната годишна предучилишна подготовка

- важи за редовни и брзи линии

22. 37% - Слепи лица

слепи лица кои не се сметаат за неспособни за самостојно живеење

- важи за редовни, брзи и експресни линии

23. 37% - Ветерани-инвалиди

повредени ветерани кои примаат инвалидски додаток за повреди или болести здобиени при учество во активности надвор од земјата

- важи за редовни и брзи линии

24. 37% - Воени инвалиди

- важи за редовни, брзи и експресни линии

25. 37% - Лица кои не се способни за самостојно живеење

лица кои не се способни за самостојно живеење, со исклучок на слепи лица кои се смета дека не се способни за самостојно живеење

- важи за брзи и експресни линии